Şifai Şerif Arapça ve Türkçe Tercümesi, Kadı İyaz, Ali Kara, 2 Cilt Takım 1250 Sayfa

Şifai Şerif Arapça ve Türkçe Tercümesi, Kadı İyaz, Ali Kara, 2 Cilt Takım 1250 Sayfa

  • 59,00€
  • 39,00€

Şifa-i Şerif Arapça Metin ve Türkçe Tercüme, Kadı İyaz, Tercüme Ali Kara Hocaefendi, 2 Cilt Takım

Büyük Boy Ciltli, Şamua Kağıt, Toplam 1250 Sayfa
Kitabın Bir Sayfası Arapça Diğer Sayfası Türkçe Tercümesidir.

Eserin Tercümesinde Arapça aslına sadıl kalmaya özen gösterdik ki, ilimle meşgul olan kardeşlerimiz için kolaylık olsun. Sadece, Toplu mana vererek yeni kelimelerle cümleleri dizelemeyi pek uygun görmemekteyiz. Çünkü Eserin edebi yönünün ağırlığı, bizi asıl kelimelerine biraz daha fazlasıyla sadık kalmaya zorluyor. Kapalı kalan yerleri, eldeki şerhlere bakarak parantezlerle ifade etmeye çalıştık.
Piyasada mevcut bulunan birkaç tercümenin de birçok faideli güzellikleri inkar edilemez, fakat dikkatle incelendiğinde bir takım ibareleri atlamış olduklarını, bazılarını da toplu tercüme arasında hazf (yok) ettiklerini, bazı yerlerde günlük basit türkçeye kaçarak ilmi seviyeyi düşürdükleri görülmektedir.
Biz, kıymetli mürşidimiz Müceddid Mahmud Efendi K.s 'dan öğrendiğimiz şekilde kendü usulümüz üzere, asıl metne sadık kalarak tercümeyi yapmayı, anlaşılmayan yerlerde parantezler veya dipnotlarla kısa açıklamalar getirerek sizlere biraz daha fazlaca faideli olmayı düşündük.
Allahu Teala hayırlı hizmetlerde cümlemizi muvaffak eylesin. bu vesileyle Efendimizin S.A.V ve dostlarının şefaatine nail eylesin. AMİN! 

Şifa-i Şerif Kitabı Hakkında:
Şifa-i Şerif, sahasında telif edilenlerin en mükemmeli olduğunda alimlerin ittifakı vardır. Bu eser, kadı Iyaz’ın en önemli eseridir. Kendisi, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sevgisini tanıtmak, ümmete O’nu sevdirmek için bu eseri telif etmiştir. Aynı zamanda bu eseriyle bir çok konuyu inceleyip muhaliflere gerekli cevapları da vermiştir.
Gerçekten bu eser, müslümanın Peygamberimize karşı olan sevgisini kalplere iyice yerleştirmektedir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında öğrendiklerimizi çoğalttıkça, O’na karşı olan sevgimiz de çoğalmaktadır. Bu eserde zikredilen bir çok kıssa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in özel hallerini beyan etmekle birlikte, O’nun vasıflarını da teferruatıyla açıklamak-tadır. Hakkında bu kadar malumat beyan edilen başka bir Zat, alemde mev-cut değildir.
Müellif kadı Iyaz (r.aleyh) eserinde konuların evvelinde ayeti kerimeler ve hadisi şerifler zikretmiştir. Bunlarla zikredeceği konulara delil getirmiş olur. Ayrıca müfessirlerin açıklamalarını da zikrederek ayetlere nasıl mana verilmesi gerektiğini de tenbih etmiş olmaktadır.
Eserinde, Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) özel hallerinden bir çok inceliği de zikretmektedir. Bunların ravilerini de zikrederek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Müslümanların Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bilgilerini ve muhabbetlerini kuvvetlendirmektedir. Bu eserin Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlamaktayız. Zira inkarcıların şüphe sokmaya çalıştığı bir çok konuyu Kadı Iyaz delilleriyle net bir şekilde zikretmiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şanının yüceliğini ortaya koymuştur. Artık şüphelenenlerin, nifak ehli sapık kimseler olduğu açığa çıkmıştır. 
Aliyyul Kâri derki: Şifa kitabı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şemaili (sureti ve ahlakı) hakkında yazılanların en mücmel ve yeterli olanıdır.
Müellif Kadı İyaz Ebül Fazl (rahimehullah) Derki: Bu kitabımızı inceleyen kimse görür ki, biz bu kitabı Peygamber efendimiz (S.A.V) nübüvvetini inkar eden ve onun mucizeleri hakkında saldırı yapan kimse için yazmadık.
Ki Nebi (S.A.V) Nübüvvetini ıspat için delillere ihtiyaç duyalım ve mucizelerine saldıran kimseleri engellemek için mucizeler dairesini koruyalım. Bilakis biz bu kitabı imanlarına iman katmaları salih amellerinde neşvü nema bulmaları ve ona olan sevgilerine kuvvet kazanmaları için onun nübüvvetini tasdik eden ve davetine icabet eden ümmeti için te'lif ettik.
Zira kendisine birkaç sefer iyilik yapan veya şu fani dünyanın sıkıntı ve tehlikelerinden kendisini kurtarana karşı sevgi ve minnet duyan insanın ona sonsuz nimetleri sunan ve ebedi bir ateşin azabından koruyan bir peygamberi tanıması ve sevmesi, elbette daha layık ve elzemdir.

Şifa-i Şerif Kitabı'nın Yazarı Kadı İyaz Hz. Hakkında ve Kitap Hakkında Bilgi:
Kadı İyaz H.476-544 / M.1083-1149 yılları arısında Mağrib ve Endülüs'te (Kuzey Afrika ve İspanya) yaşamış, büyük bir İslam alimidir. İslamî ilimlerin hemen her şubesiyle meşgul olan Kadı İyaz, bilhassa Hadis ve Fıkıh sahasında önemli eserler vermiştir.
Tahsilini doğduğu şehir olan Sebte'de tamamlayan Kadı İyaz, daha sonra Endülüs'teki çeşitli ilmî merkezlere seyahatler yaptı ve oralardaki alimlerden istifade etti. Hocalarının yüz kadar olduğunu bizzat kendisi söyler.
Kadı İyaz, Şark İslam alemine gitmemiş; fakat oralardan Endülüs'e gelen doğulu alimler ve doğuya gidip dönen Mağrib ve Endülüs'lü alimler vasıtasıyla doğuyu tanıma imkanına kavuşmuştur.
Otuz sekiz yaşında başladığı kadılık görevini hayalının sonuna kadar devam ettirdi ve haklı olarak bu ünvanı aldı.
Muvahhidlere karşı olan isyanlarda Mağrib halkı, çok sevip saydıkları Kadı İyaz'ı başlarına geçirdiler. Böylece Kadı'nın son 2-3 senesi bu isyanların başarıya ulaşması için yapılan siyasî mücadelelerle geçti. Muvahhidler 542/1147'de isyanı bastırıp, Sebte'yi zaptedince Kadi'yı Merakeş'e sürgüne gönderdiler. Sürgündeyken de kadılık görevine devam eden İyaz, 544/1149'da Merakeş'te öldü. Halen kabri, Merakeş halkının teberrüken ziyaret ettiği yedi türbeden biridir. Muvahhidler tarafından zehirlenerek öldürüldüğü söylenirse de bu doğru değildir.
Eş-Şifa biTa'rîfi Hukuki'l-Mustafa
Kadı İyaz'ın en meşhur ve ismini en çok duyuran eseri şüphesiz ki, "Şifa"sıdır. Bu kıymetli eser hakkında;"sahasında şimdiye kadar bir benzeri yazılmamış, son derece faydalı bir eser..." gibi öğücü değerlendirmeler yaplmıştır.
Bazı kişiler Kadı'dan, "Hz. Peygamber'in değerini, insanların O'na karşı görevlerinin neler olduğunu, bu görevi yerine getirmeyen veya O'na dil uzatanların dinî hükmünün ne olacağını..." belirten bir eser yazmasını ısrarla isterler. Bunun üzerine Kadı İyaz, daha önce bu konuda yazılmış kaynaklardan da istifade ederek eserini yazar.
Şifa'nın tertibi ve konuları: Şifa,bir mukaddime ve dört kısımdan oluşur. Her kısım bablara, bablar da fasıllara ayrılarak, konular işlenmiştir. Her kısmın basında, o konuya bir giriş yapılarak bablara geçilir.
Mukaddime"de Kadı; Allah'a hamd ü sena ve Resülü'ne salat-ü selamdan sonra kitabın telif sebebini ve ele alınan konuların dökümünü yapar.
Birinci Kısım dört bab olup; Yüce Allah'ın Hz.Muhammed'i (s.a) övmesi, yaratılış ve ahlak yönünden bütün güzellikleri O'nun şahsında tamamlaması, dînî ve dünyevî üstünlükleri uyumlu bir şekilde O'nda toplaması, iki cihanda da yalnız O'na bahşettiği şerefler, mucizeler... Bu kısmın konularını teşkil eder..
İkinci Kısım da dört babtır. Burada; Hz.Peygamber'e karşı insanların vazifeleri, peygamberliğine inanmanın farz, itaat ve yolundan gitmenin gerekliliği, O'nu sevmek ve öğütlerini dinlemenin lüzumu, emirlerine saygı ve şahsına hürmet gösterme, O'na salat ü selam getirmenin farziyyeti ve fazileti konuları işlenir.
Üçüncü Kısım kitabinin en önemli bölümü olduğunu belirten Kadı, bu bölümde; Hz.Peygamber hakkında düşünülmesi, söylenmesi veya O'na izafe edilmesi caiz olan ve olmayan beşerî işleri ele alır. iki babtır.
Dördüncü Kısımda ise, Hz.Peygamber'e dil uzatan, bazı eksiklikler izafe eden, iftirada bulunan ve değerini düşürmek isteyenlerin dindeki hükmü ve böylelere verilecek cezalar belirtilir. İki bab olan bu kısma; Allah'a, Peygamberlerine, Meleklerine, Kitaplarına, Hz.Peygamberin aile ve ashabına dil uzatanların dinî hükmü hakkında müstakil bir bab daha eklenerek, konuya güzel bir bütünlük kazandırılmıştır.
Yukarıda ana başlıklarını verdiğimiz konular, güzel bir uyum içinde işlenmiş, meseleler ayet ve hadislerle açıklanmıştır. Bunun içindir ki bu kitap, yüzlerce yıldan beri insanların ellerinden düşmemiştir. Konuların tatlılığı ve üslübunun akıcılığı okuyucuyu sürüklemekte ve ona; Peygamber sevgisini, O'na karşı olan görev ve sorumluluklarını ve O'nun değerini çok güzel bir tarzda Öğretmektedir. İşte bu yönleriyledir ki ŞİFA,okuyanlara hakikaten manevi bir şifa kaynağı olmaktadır.
Şîfa'nın hadisleri: Şîfa hadisleri hakkında da daha sonra çalışmalar yapılmıştır. Bunların en önemlisi şüphesiz ki, Suyüti'nin "Menahilu's-Safa" adlı eseridir. Bu eserinde Suyutî, kaynağı belli olmayan hadislerin kaynaklarını, değişik rivayet ve senedleri olan hadislerin başka rivayetlerini vermiştir. Bu eser Şifa ile beraber basılmış, 1977'de İstanbul'da neşredilen Şifa tercümesinde de bu bilgiler dipnotlar halinde verilmiştir.
Yazma halinde olduğu dönemlerde dahi ellerde pek çok nüshası bulunan böyle bir eser üzerinde bazı çalışmaların yapılması gayet tabiidir. Nitekim, Kadi'dan sonra bazı alimler Şifa ile ilgili; açıklama, kısaltma, özetleme, hadislerinin kaynaklarını gösterme... gibi, yirmiden fazla çalışma yapmışlardır.
Şifa, müstakil veya şerhleriyle birlikte, olmak üzere bir kaç defa basılmış ve Türkçeye çevrilmiştir. Fakat bu tercümeler kolay anlaşılır ve akıcı bir üslupta olmayıp, tercüme oldukları çok bariz bir şekilde hissedilmektedir. Kanaatimizce Şifa'nın, daha güzel ve anlaşılır bir dille Türk okuyucuların hizmetine sunulması çok faydalı bir hizmet olacaktır.
Yazımızı, Şifa'nın en önemli bölümü olan üçüncü kısmın mukaddimesinden bir örnek vererek bitirelim:
(Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara iletmede bir vasıta olan peygamberlerin, bu görevleri yerine getirebilmelerini mümkün kılan özellikleri hakkında Kadı iyaz şöyle diyor:)
"Peygamberlerin dış görünüşleri, vücudları ve bünyeleri herhangi bir insanınki gibidir, insanın başına gelen haller, hastalıklar, ölüm ve her türlü beşerî hususlar onların da başına gelebilir.
İç alemleri ve ruhî halleri ise, öteki insanların sahip oldukları özelliklerden farklı ve daha üstün olarak yaratılmıştır. Onların iç yapıları, meleklerin özelliklerine benzer, bozulma ve eksikliklerden uzak ve genellikle beşerî acz ve insanî zaaflara düşmeyecek bir yaratılıştadır.
İç alemleri de dış görünüşleri gibi beşere özgü bir halde olsaydı, diğer insanlar gibi onların da, meleklerden vahiy almaya, onları görmeye, onlarla konuşmaya ve birlikte olmaya takatleri yetmezdi.
Şayet dış görünüşleri ve vücutları da iç yapıları gibi, melek vasıflarıyla bezenmiş olsaydı -Kur'an'da da geçtiği gibi- bu sefer de insanlar onlarla birlikte yaşayamazlardı.
İşte bu sebeplerle "peygamberler; dış görünüş ve yapıları bakımından insanlarla, iç alemleri ve ruhî yapıları bakımından ise meleklerle beraber olabilecek bir yapıda yaratılmışlardır.

Yazar: Kadı İyaz El Endulusi 
Tercüme: Ali Kara
Baskı: Beyzade Prodüksiyon
Mizanpaj: Barbaros Parisa
Sayfa Sayısı: 1250
Cilt Sayısı: 2 Cilt
Boyut: 17 x 24 cm 
Basım Yeri: İstanbul 
Kapak Türü: Ciltli Sert Kapak
Kağıt Türü: Şamua Kağıt
Dili: Arapça Türkçe 
Temin Süresi: Aynı gün kargo

Etiketler: Şifai Şerif Arapça ve Türkçe Tercümesi, Kadı İyaz, Ali Kara, 2 Cilt Takım 1250 Sayfa, kk-ss-1, DİĞER YAYINLAR

offer-banner1.jpg