Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı (Şamua) Bahar Yayınları

Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı (Şamua) Bahar Yayınları

  • Ürün Kodu: dg-bdk-001
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 34,90€
  • 21,00€

Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı

Yazar Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi

Tercüme Ahmet Faik Arslanoğlu

Yayınevi Bahar Yayınları

Kağıt - Cilt 1.Hamur sarı şamua, Ciltli

Sayfa - Ebat 560 sayfa, 17x24 cm

Yayın Yılı 2015

ISBN 9789754500355


Ayet-i Kerime ve Duaların Arapçası, Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi tarafından, seçkin insanların devamlı okudukları dualar ve tesbihatın toplandığı, güvenilir ve sağlam kaynaklı bu dua kitabını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz..

Bu kitabı kredi kartı, banka havalesi, posta çeki veya kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz. Tüm banka kredi kartları geçerlidir.

Bahar Yayınevi tarafından hazırlanan Mecmuatul Ahzab Büyük Dua kitabını incelemektesiniz. Büyük Dua Kitabı Mecmuatu’l Ahzab kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı


ÖNSÖZ


İslam dininde en fazla yapılan ibadetlerden birisi de duadır. Duada hem şükür ve hem de hamdetmek manası vardır. Maddi ve manevi sahada Allahü Zülcelal’a yapılan bir sığınma ve yalvarmadır. Aynı zamanda dünya ve ahret için bir vasıtadır.

Dua aynı zamanda acziyetimizi ortaya koyan ve Allah’ın kudret ve azametini izhar eden ilahi bir buyruktur.

İnsan, her sıkıntı ve genişlik anında Allah’a sarılır, ona güvenir ve ondan isterse, yaratılış gayesini anlamış ve görevini yapmış demektir. Bunu da ancak dua vesilesiyle yapmış olur. Onun için dua bütün dileklerimizin tercümanı sayılmıştır. Amellerin içinde riyanın karışmadığı bir husus varsa, o da dua dır. Onun için Allah dua eden kuluna değer veriyor, dua etmeyenin değeri nazarımda hiçbir diyor. Bu hususta Furkan suresinin son ayeti kesin olarak açıklanmaktadır.

Dua eden etmiyenden Allah’ın rahmetine daha yakındır. Dua yalnız beş vakit namazların arkasından olmaz, bunlardan hariç her yerde dua yapılır ve o dua, şartlarına riayet edilerek yapılırsa muhakkak kabüldür.

Duanın kabulüne ait şartlar vardır. Onlar bu kitabın muhtelif yerlerinde açıklanmıştır. Çok sesli bir şekilde, gösteriş vaziyetinde yapılan dualar kabul değil ve o şekil dua yapandan da Mevla razı değildir. Dua yapmak için alim olmak ta şart değildir. İnsanın gönlünde bulunan istekleri şüphesiz Allah bilmektedir, rızasına uygun ise onları kabul buyuracak, değil ise red edecektir. Öyle ise yapacağımız duaların çok sade ve ihlaslı bir haldi olmaları lazımdır.

İşte şu elinize aldığınız kitap, bir dua kılavuzu ve seçme dualar mecmuası dır. Bu kitabın ana kaynağı, merhum ve mağfur Gümüşhaneli Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Mecmuatül Ahzab isimli dua kitap-larından seçilmiş ve alınmıştır.

Gümüşhaneli Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi Hazretleri, topladı-ğı ve meydana getirdiği Mecmuatul Ahzab isimli iki bin sahifeye yakın külliyatı, dikkatle gözden geçirmiş ve her bir duayı teker teker talebele-rine de okutmuştur.

Bu hizbler dikkat ve itina ile düzeltilmiş ve her bir duanın ismi ayrı ayrı yazılmıştır. Mesela: Hizb-i Bahr, yani Denizde Okunacak Hizb, Hizb-i Nasr: Yardım İçin Okunacak Hizb. Hizb-i Ekber, Hizb-i Bahiye, Kenz-i A'zam, Hizb-i Nevevi, Hizb-i Konevi, Hizb-i Ebissuud, Hizb-i Mevlana, Hizb-i Suhreverdi, Hizb-i Masfun, Hizb-i İbni Meşiş gibi. Bazıları tarikatta muteber olan kitaplardan mübarek duaları bu kitaba eklemiştir. Bazı duaları da büyük alimlerin evlatlarından isteye-rek bu dualara eklemiş ve topyekün iki bin sahifeyi aşkın bir dua hazi-nesi hazırlamıştır.

Gümüşhaneli Merhum birçok şeyhlerin evradını da bu kitaplara toplamış ve en muteber olan virdlerini yazmıştır. Mesela: Şeyh Vefa, Şeyh Bekri ve Halveti. Onların çeşitli münacatlarını yazıp almıştır. Bü-tün bu dualar Peygamberimiz'in hadis-i şerifleriyle takviye edilmiştir. Bu hadislerin birçoğu Hz. Enes tarafından rivayet edilmiştir.

Gavs-i Geylaniye, Mevleviye, Bedeviye, Rufaiye, Dusükiye, Kübreviye, Ekberiye, Halvetiye, Celvetiye, Sadiye, Gazaliye, Melami-ye, Vahşiye. Suhreverdiye, Hamzeviye, Şabaniye, Gülşeniye, Sünbü-liye, Uşşakiye, Gavsiye, Şazeliye ve Kaside-i Celcelütiye gibi önemli kaynaklar bu kitapta mevcuttur. Kaside-i Celcelütiye'yi Hz. Ali yazmış ve onda birçok hikmetler konulmuştur.

Birçok alimlerin ve bilhassa meşayihin (büyüklerin) virdleri bu kitapta toplanmıştır. Üstün bilginler tarafından hazırlanan manalı dua-lar üç ciltlik kitapta yazılmıştır.

İşte bu kitapların bir tanesini Hasan eş-Şazeli hazırladı, ikincisini Muhiddin-i Arabi, üçüncüsünü de mübarek Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi hazırlamıştır.

Ben de iki bin sahifeyi aşan Mecmûatul-Ahzab isimli dua kitap-larının içinden özlü ve seçkin duaları inceleyerek ayırdım ve şu eliniz-deki kitapta önünüze koydum.

Sıraladığımız ve seçtiğimiz dualar, diğer dualar içerisinden seçil-miş ve öylece alınmıştır. Bu dualar ihlasla ve tam bir itikatla okunursa, mutlaka faydaları umulacak ve arzu edilen niyetlere inşallah kavuşula-caktır.

Kusur ve hata kuldan, bağışlama Mevla'dandır. Tevfik ve hida-yet de O'ndandır. Merhumun himmetini dilerken, din kardeşlerimin de bol bol faydalanmalarını dilerim. ( Mecmuatül ahzab dua kitabı, mecmutul ahzab seçme dualar, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi, mecmuatül ahzab türkçe, mecmuatul ahzab tercümesi, bahar yayınları, mucmuatül ahzap, büyük dua kitabı, mecmuatül ahzab duaları )


1 Recep 1407 Hicri

Ahmet Faik Arslantürkoğlu

Gümüşhanevi Merhumun Önemli Bir Vasiyetnamesi

Bu büyük zat, bütün insanlığa şu canlı öğütlen veriyor:

Ey insan, eğer sana yapacağım şu vasiyetlere kulak asar ve ken-din aynısını yaparsan, dünyan ve ahiretin mesut olur, çünkü bunlar güzel ahlakın en önemli hususlarıdır:

Asla kafirlerden dost edinme, müminlerden de düşmanın olma-sın.

Dünyada sermayen takva olsun. Nefsini de ölülerden say.

Allah'ı ve Resûlullah'ı an ki, her tehlikeden kurtulmuş olasın.

"Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere ve hayır ile şerre inandım." de. Çünkü biz, hiçbir peygamberi ayırmayız, hepsine iman ederiz. Müminler: "işittik ve itaat ettik ve Senden af dileriz, çün-kü Sana geleceğiz Allah'ım." derler.

Eğer bu sayılanlara riayet edersen, Yüce Allah (celle ve âlâ) sana dört şey ihsan eder: Dördü dünyada, dördü de ahirette.

Dünyada verilecek olanlar: 1. Sözde Doğruluk, 2. Amelde İhlas, 3. Rızıkta Kanaat, 4. Kötülüklerden Korunmak.

Ahirettekiler: 1. Büyük Bir Bağışlama, 2. Hakk'a Yaklaşma, 3. Me'va Cenneti'ne Girme. 4. Yüce Makamlara Ulaşma...

Sözünde doğruluk istersen, Innâ enzelnâhu (Kadir) Suresi'ne devam et.

Eğer rızkının yağmur gibi helalinden gelmesini istersen, Felâk Suresi ni okumaya devam et.

İnsanların şerrinden emin olmak istersen. Kul eûzü bi-Rabbinnasa (Nas Suresi'ne) devam et.Eğer bir iş yapmaya ve helal kazanmaya talip isen şu duayı oku "BismillâhirRahmânirRahîm, el-Melikül-Hakkül-Mübîn. ni'mel-Mevla ve ni'men-Nasîr." (Esirgeyici ve Bağışlayıcı olan Allah'ın adıyla, Apacık Hak ve Melik Olan Allah, bizim Velimiz ve Yardımcı'mız Sen'sin.)

Yâsîn Suresi ile Vakıa Suresi'ni de oku; rızkın yağmur gibi gelir.

Eğer her sıkıntının önlenmesini ister ve her darlığını yok etmek istersen, istiğfara (tevbeye) devam et, günde en az yüz defa istiğfar et.

Eğer binlerce dertten kurtulmak istersen. "Lâ havle velâ kuvveti illâ billâhil aliyyil azîm"e (Yüceler Yücesi olan Allah'tan başka gerçek güç ve kudret sahibi yoktur.) devam et.

Eğer sana gelen musibeti kaldırmak istersen İnnâ lillâhi ve inna ileyhi râciun'a (Şüphesiz biz Allah içiniz ve yine O'na döneceğiz.) devam et.

Eğer huşu istersen, fuzuli bakışlarını terk et. Eğer hikmete kavuşmayı istersen, fuzuli konuşmayı bırak.

Eğer ibadetin tadını almak istersen, gündüz oruç tut ve geceleyin ibadet et.

Eğer nefsinin ayıplarını kapatmak istersen, insanların ayıpların aramaktan vazgeç.

Eğer Allah korkusunu yaşamak istersen, vesveseyi bırak.

Her kötülükten korunmak istesen, kötü zan yapmayı bırak.

Kalbinin öldürülmesini istemezsen, günde kırk defa "Yâ Hayyu yâ Kayyûmü lâ ilahe illâ ente'' (Ey Diri ve Ey Sürekli Olan, Senden başka tanrı yoktur.) duasına devam et.

Eğer kıyamette Peygamberimiz'i görmek istersen, Küvviret (Tekvir), İnfitâr ve İnşikâk surelerine devam et.

Eğer kıyamette yüzünün berraklığını istersen, Gece Namazı'na devam et.

Eğer kıyametteki susuzluktan kurtulmak istersen, Oruç'a devam et.

Kabir azabından kurtulmak istersen, pisliklerden sakın ve haram rızık yemekten kaçın.

İnsanların en zengini olmak istersen, kanaat ehli ol.

İnsanların en abidi olmak istersen, Resûlullah'ın sünnetlerine ya-pış. Çünkü Resülullah Efendimiz bu hususta şöyle buyurdu:

"Haramlardan kaçın ki en iyi ibadet edenlerden olasın. Allah'ın taksimine razı ol 'ki insanların en zengini olasın. Komşuna iyilikte bu-lun ki mümin olasın, insanları sev ki, Müslüman olasın. Çok fazla gülme; çünkü fazla gülmek kalbi öldürür."

İyi Müslümanlardan olmak istersen, Allah'ı görür gibi ibadet edeceksin, her ne kadar sen O'nu göremez isen de O seni görmekte-dir.

İmanını olgunlaştırmak istersen, ahlakını güzelleştireceksin. Allah'ın sevgisini kazanmak istersen, insanların işlerini görecek-sin.

Alnın açık Allah'a kavuşmak istersen, cenabetlikten yıkanacak-sın.

Kıyamet gününde nurlandırılmak istersen, hiçbir kimseye zul-metmeyeceksin. İnsanların en kuvvetlisi olmak istersen, Allah'a tevek-kül edeceksin. Allah'ın gazabından emin olmak istersen, Allah'ın kulla-rına buğzetmeyeceksin (kin tutmayacaksın, nefret etmeyeceksin).

Duanın kabulünü istersen, faiz yemeyi, haram yemeyi bıraka-caksın.

Kıyamette rezil rüsvay olmayayım dersen, şehvet ahlaklarından vazgeçeceksin.

Büyük günahlardan korunmak istersen, çirkin ahlaklarından vazgeçeceksin.

Allah'ın gazabından kurtulmak istersen, verdiğin sadakayı gizli yapacaksın ve sıla-i rahmi (yakın akrabaları ziyareti) ihmal etmeyecek-sin, akrabanı yoklayacaksın.

Eğer kalbini din üzerine sabit kılmak istersen, şu duayı okuya-caksın: "Allâhümme sebbit kalbi alâ dînike." (Allah'ım, kalbimi Senin dinin üzerine sabit kıl.) diyeceksin.

İşte Aziz Okurlarım, yukarıdan beri sıralanan hadis-i şeriflerin bi-rer sızıntısı olan bu tavsiyeler bize, Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi tarafından yapılmıştır.

Dua kitaplarının içinden alın-mıştır. Arapça ifadelerden tercüme edilmiş ve sizlere sunulmuştur. O büyük insanın ruhu şad olsun. Bizlere de şefaatçi olmasını Mevlâ nasip buyursun. Amin.


İçindekiler

Önsöz

Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Özgeçmişi

Onun Ölümü İle Şeyhlik Makamına Geçenler

Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Feyiz Halkası

Gümüşhanevi Merhum'un Eserleri

Bu Büyük Şeyhin Kerameti

Gümüşhaneli Merhum'dan Sekiz Seçme Dua

Hz. Adem'in Üç Duası


1.BÖLÜM

DU ve Acirc; İLE İLGİLİ MESELELER

Duanın Kabulüne Ait Sebepler

Vakitlerin Dua Hakkındaki Tesirleri

Kıymetli Mekanların Duanın Kabulüne Vesile Olması

Duanın Özelliği Bakımından Kabulüne Sebep Olması


2.BÖLÜM

DU ve Acirc; ve Acirc;YETLERİ

Duâ ile İlgili ve Acirc;yet-i Kerimeler


3.BÖLÜM

DU ve Acirc; HUSUSUNDA BAZI HADİSLER

Duâ İle İlgili Hadis-i Şerifler

Bir Mukayese

Dua İçin Şerefli Vakitler


4.Bölüm

BÖLÜM ABDEST İLE İLGİLİ DUALAR

Helaya Girerken Okunacak Dua

Heladan Çıkınca Okunacak Dua

Abdest Hakkında Kısa Bilgi

Abdestin Fazileti

Abdeste Başlama Duası

Ağıza Su Verirken Okunacak Dua

Misvak Kullanırken Okunacak Dua

Buruna Su Verirken Okunacak Dua

Yüzü Yıkarken Okunacak Dua

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Başı Meshederken Okunacak Dua

Kulakları Meshederken Okunacak Dua

Boynumuzu Meshederken Okunacak Dua

Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Abdest Alındıktan Sonra Okunan Dua

Hamama Girerken Okunacak Dua

Hamama Girdikten Sonra Okunacak Dua

Hamamdan Çıktıktan Sonra Okunacak Dua

Aynaya Bakarken Okunacak Dua


5.BÖLÜM

İMAN İLE İLGİLİ DUALAR

İman ile İlgili Dualar

İman Duası

İmanla Can Verme Duası

Nurlanma Duası

İman Tazeleme Duası

Hidayet İsteme Duası

Tevhid Duası

Hz. Muaz İbn-i Cebel'in Yaptığı Dua

İmam-ı Taberâni'nin Tevhid Hakkındaki Duası

Şeytan'dan Korunma Duası

Nur Duası

İsm-i Azam Duası

Şirkten Korunma Duası

İmanı Muhafaza Duası

Küfürden Korunma Duası

Hasbiye Duası

Hay ve Kayyum Duası

İmam-ı Azam Duası

Etiketler: Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı (Şamua) Bahar Yayınları, , , lalegül, cübbeli, cübbeli ahmet hoca

offer-banner1.jpg