76 - YÂSÎN CÜZÜ - (Şamua Kağıt, Özel Baskı)

76 - YÂSÎN CÜZÜ - (Şamua Kağıt, Özel Baskı)

  • 22,00€
  • 12,00€

İÇİNDEKİ HER SÛRENİN FAZİLETLERİ, HAVÂSSI VE DUÂLARI İLE YÂSÎN CÜZÜİÇİNDEKİLER

Önsöz.....................................................................................................5

FÂTİHA SÛRESİ.................................................................................7

FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............8

Allâh-u Te‘âlâ Fâtiha Sûresi’nde, Kendisinden İstenilen

Şeyleri Vereceğine Kefil Olmuştur...........................................................8

Kur’ân-ı Kerîm’in En Muazzam Sûresi.................................................9

Fâtiha’yı Okumayanın Namazı Olmaz................................................11

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e İhsân Edilen İki Nur.................11

Fâtiha Sûresi Şifâya Vesîledir..............................................................12

Yatarken Fâtiha Okumanın Fazîleti.....................................................14

Arş’ın Altındaki Bir Hazîneden İndirilen Sûre....................................15

Fâtiha Sûresi’ni Besmele ile Birleştirerek Okumanın Fazîleti............16

FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS.............................18

Hastalıkların Şifâsı İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak................18

Ezberleme Kuvvetinin Artması İçin Fâtiha Sûresi Yazmak.................23

İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak.......23

Dertlerin İzâlesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak........................................25

Esmâ-i Hüsnâ’nın Okunuşu.................................................................26

Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak........................27

Nazardan Korunmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak................................29

Kötü Huylardan Kurtulmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak.....................30

BAKARA SÛRESİ.............................................................................31

BAKARA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..........31

Bakara Sûresi Kendisini Okuyana Şefâat Edecektir............................31

Bakara Sûresi Okunan Eve Şeytan Giremez........................................32

Kur’ân-ı Kerîm’in En Üstünü Bakara Sûresi’dir.................................34

Bakara Sûresi Okunan Yere Melekler İner..........................................34

Bakara Sûresi’ni Okuyana Cennette Taç Giydirilecektir.....................37

BAKARA SÛRESİ’NİN İLK BEŞ ÂYET-İ KERÎMESİ

HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................................................38

Şeytandan Korunmak İçin Bakara Sûresi’nden

On Âyet-i Kerîme Okumak....................................................................38

Günahlardan Soğumak, Îmân, Zekâ ve İlim Artışı İçin Bakara

Sûresi’nin İlk Beş Âyet-i Kerîmesini Yazmak........................................40

ÂYETE’L-KÜRSÎ..............................................................................41

ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...........42

Âyete’l-Kürsî Kur’ân Âyetlerinin Efendisidir.....................................42

Âyete’l-Kürsî Okunan Evden Şeytan Çıkar.........................................43

Farz Namazların Ardından Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............44

Âyete’l-Kürsî’nin Zikredilen Duâsıyla Berâber Okunuşu...................46

Yatmadan Evvel Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................46

Sabah ve Akşam Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................51

Âyete’l-Kürsî’de İsm-i Âzam Vardır ..................................................51

Sıkıntı ve Dertlerden Kurtulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okunur .............53

ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS............................53

Cinlerden Korunmak ve Kurtulmak İçin

Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.........................................................53

Âyet-i Kerîmelerin Okunuşu...............................................................56

Hâcetlerin Husûlü ve Sıkıntıların Defi İçin Âyete’l-Kürsî Okumak...57

Şerlerden Korunma ve Bereket İçin Âyete’l-Kürsî

Okumak ve Yazmak................................................................................65

Şifâ İçin Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.......................................71

Başlanılan Bir İşte Kolaylık Bulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak......74

Günahların Affı İçin Âyete’l-Kürsî Okumak.......................................74

Günahlardan Uzak Kalmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak....................74

ÂMENE’R-RASÛLÜ.........................................................................75

ÂMENE’R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER......76

Âmene’r-Rasûlü Okumak Gece İbâdeti Yerine Geçer.........................76

Arş’ın Altındaki Yüce Makamdan Verilen Âyet-i Kerîmeler..............76

Âmene’r-Rasûlü Okumak Hastalıklara Şifâdır....................................78

Âmene’r-Rasûlü Şeytanların Şerrine Kâfi Gelir..................................78

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e İhsân Edilen İki Nur.................81

Sıkıntıların Defi İçin Âmene’r-Rasûlü Okumak..................................82

ÂMENE’R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...........................82

Birçok Hayra Nâil Olmak İçin Âmene’r-Rasûlü Okumak..................82

Muhâfaza İçin Âmene’r-Rasûlü Yazmak.............................................83

LEV ENZELNÂ.................................................................................83

LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............84

Sabah-Akşam Levenzelnâ Okuyan Şehîd Olarak Dünyâdan Ayrılır...84

İsm-i Âzam Haşr Sûresi’nin Sonundadır.............................................85

İsteklere Kesinlikle Nâil Olmak İçin Lev Enzelnâ Okumak...............86

Âyet-i Kerîmelerin Duâ ile Birlikte Okunuşu......................................87

Lev Enzelnâ Okumak Şifâya Vesîledir................................................89

LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...................................90

Şifâ İçin Lev Enzelnâ Okumak ve Yazmak.........................................90

YÂSÎN SÛRESİ..................................................................................92

YÂSÎN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDA

BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER....................................................................99

Yâsîn Sûresi’ni Okumak Kur’ân-ı Kerîm’i

On Kere Okuma Sevâbı Kazandırır........................................................99

Ölecek Olan Kişiye Yâsîn Sûresi Okunur...........................................99

Allâh Rızâsı İçin Geceleyin Yâsîn Sûresi’ni Okuyan Bağışlanır......102

Yâsîn Sûresi’ni Okuyan Murâdına Nâil Olur....................................105

Kalbinde Bir Sıkıntısı Olan Yâsîn Sûresi’ni Zâferanla

Yazıp Suyunu İçerse, Sıkıntısı Zâil Olur..............................................105

YÂSİN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS...............107

Zekâ ve Ezber Kuvvetini Artırmak İçin Yâsîn Sûresi Yazmak .........107

Esâretten Kurtulmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak...............................108

Aleyhine Konuşulmaması İçin Yâsîn Sûresi’nin 65.

Âyet-i Kerîmesini Okumak ..................................................................108

Zâlim Birinden İsteğinin Gerçekleşmesi

İçin Yâsîn Sûresi Okumak ...................................................................109

Borçların Ödenmesi İçin Yâsîn Sûresi Okumak................................110

Rızık Genişliğine Nâil Olmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak................110

Şerlerden Muhâfaza Olunmak İçin Yâsîn Sûresi

Okumak ve Yazmak..............................................................................114

Kayıp Olan Bir Şeyin Bulunması İçin Yâsîn Sûresi’nin

67. Âyet-i Kerîmesini Okumak.............................................................115

Hastalıkların Şifâsı İçin Yâsin Sûresi Okumak ve Yazmak...............116

Düşmanlara Gâlibiyet İçin Yâsîn Sûresi Okumak ve Yazmak..........118

Berekete Nâil Olmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak ve Yazmak............119

İsteklerin Husûlü İçin Yâsîn Sûresi Okumak.....................................121

Yâsîn-i Şerîf Duâsının Okunuşu........................................................129

MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ.......................................................133

MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ HAKKINDA

BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..................................................................136

Mülk Sûresi Kendisini Okuyana Şefâat Edecektir............................136

Mülk Sûresi’ni Okumaya Devâm Eden

Kabir Azâbına Dûçâr Olmaz.................................................................137

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Mülk

Sûresi’ni Okumadan Uyumazdı............................................................139

MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS.........141

Kabir Azâbından Korunmak İçin Tebârake Okumak.........................141

Birçok Nîmetlere Nâil Olmak İçin Tebârake Okumak......................141

İstenilen Şeylere Kavuşmak Niyetiyle Tebârake Okumak................142

Sıkıntıların İzâlesi İçin Tebârake Okumak........................................143

Göz Ağrısının Şifâsı İçin Tebârake Okumak.....................................143

Cinlerden Korunmak İçin Tebârake Yazmak.....................................144

VÂKI‘A SÛRESİ..............................................................................144

VÂKI‘A SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...........148

Vâkı‘a Sûresi’nin Azameti.................................................................148

Vâkı‘a Sûresi’ni Okuyan Bol Rızıklara Nâil Olur.............................149

VÂKI‘A SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS................................151

Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Vâkı‘a Okumak................................151

İsteklere Nâil Olmak İçin Vâkı‘a Okumak........................................153

Rahmete Nâiliyet İçin Vâkı‘a Okumak..............................................154

Şifâ İçin Vâkı‘a Okumak ve Yazmak.................................................154

Doğum Kolaylığı İçin Vâkı‘a Yazmak...............................................154

DUHÂN SÛRESİ.............................................................................155

DUHÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..........159

Duhân Sûresi’ni Okumak Günahların Affına Vesîledir.....................159

Duhân Sûresi’ni Okumak Cennette Bir Köşk Sâhibi Yapar..............160

DUHÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...............................161

İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Duhân Sûresi Okumak.......................161

Şifâ İçin Duhân Sûresi Yazmak.........................................................162

Berâat Gecesi’nde Duhân Sûresi Okumak.........................................162

Şeytanın ve Eşrârın Şerrinden Korunmak İçin

Duhân Sûresi Yazmak...........................................................................162

SECDE SÛRESİ...............................................................................164

SECDE SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER............167

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Secde Sûresi’ni

Okumayı Terk Etmezdi.........................................................................167

Cumâ Günü Secde Sûresi Okumak Sünnettir....................................170

Yetmiş Hasene Kazandırıp Yetmiş Günahı Sildiren Sûre..................170

Kabir Azâbından Korunmaya Vesîle Olan Sûre ................................171

SECDE SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS.................................171

Şifâ İçin Secde Sûresi Yazmak..........................................................171

Çocukların Hastalıklardan Korunması İçin Secde Sûresi Yazmak....171

İsteklere Nâil Olmak İçin Secde Sûresi Okumak..............................172

FETH SÛRESİ.................................................................................173

FETH SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...............178

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Çok Sevdiği Sûre..................178

FETH SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS....................................179

İsteklerin Gerçekleşmesi, Sıkıntılardan Kurtulmak ve Hastalıkların

Şifâsı İçin Feth Sûresi Okumak ve Bâzı Âyetlerini Yazmak................179

Bu Maddede Zikri Geçen Salât-ı Tüncînâ’nın Okunuşu...................183

Hayırlı Rızık ve Bereket İçin Feth Sûresi Okumak...........................183

Harpte Düşmana Gâlip Gelmek İçin Feth Sûresi Okumak................184

Şerlerden Korunmak İçin Feth Sûresi Okumak ve Yazmak..............185

Hayırlı Bir Kısmet İçin Feth Sûresi Yazmak.....................................185

Hapisten Kurtulmak İçin Feth Sûresi Okumak..................................186

RAHMÂN SÛRESİ..........................................................................189

RAHMÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER.......193

Rahmân Sûresi’ndeki Hamd Husûsiyeti............................................193

Rahmân Sûresi’nin Azameti..............................................................194

RAHMÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS............................194

Şifâ İçin Rahmân Sûresi Yazmak.......................................................194

Haşerelerden Korunmak İçin Rahmân Sûresi Yazmak......................195

KEHF SÛRESİ.................................................................................195

KEHF SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............208

Cumâ Günü Kehf Sûresi Okumanın Fazîletleri.................................208

Deccâl Fitnesinden Korunmak İçin Kehf Sûresi Okumak.................210

Şeytandan Korunmak İçin Kehf Sûresi Okumak...............................211

KEHF SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...................................212

Bolluk ve Bereket İçin Kehf Sûresi Yazmak.....................................212

Muhâfaza İçin Kehf Sûresi Yazmak..................................................213

Kaybedilen Bir Şeyin Bulunması İçin Kehf Sûresi Yazmak.............213

İstenilen Vakitte Kalkabilmek İçin Kehf Sûresi Okumak..................214

CUMÂ SÛRESİ................................................................................216

CUMÂ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER.............218

Cumâ Günü, Cumâ Sûresi Okumak Sünnettir...................................218

Cumâ Sûresi’ni Her Gece Okumak Sünnettir....................................219

Cumâ Sûresi’nin İlk Âyet-i Kerîmesinin Azameti.............................219

CUMÂ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................220

Şeytanın Vesveselerinden Kurtulmak İçin Cumâ Sûresi Okumak.....220

Bereket İçin Cumâ Sûresi’nin 4. Âyet-i Kerîmesini Yazmak............220

KIYÂMET SÛRESİ........................................................................221

KIYÂMET SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER......223

Her Gece Kıyâmet Sûresi Okumanın Fazîleti....................................223

Kıyâmet Sûresi Bitince Ne Söylenmelidir?.......................................224

KIYÂMET SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...........................225

Takvâya Ulaşmak İçin Kıyâmet Sûresi Okumak...............................225

Muhâfaza İçin Kıyâmet Sûresi Okumak............................................225

Zekânın Artması İçin Kıyâmet Sûresi’nin 16-19.

Âyet-i Kerîmelerini Yazmak.................................................................226

NEBE’ SÛRESİ................................................................................227

NEBE’ SÛRESİ HAKKINDA MÜHİM BİR HADÎS-İ ŞERÎF........229

Nebe’ Sûresi’nin Azameti..................................................................229

NEBE’ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................230

Muhâfaza İçin Nebe’ Sûresi Okumak ve Yazmak.............................230

Uyumamak İçin Nebe’ Sûresi Yazmak..............................................230

Devlet Nezdindeki İşlerin Halli İçin Nebe’ Sûresi Okumak..............230

Kuvvet Artışı İçin Nebe’ Sûresi Yazmak...........................................230

KABİR ZİYÂRETLERİNDE OKUNACAK ÇOK

FAZÎLETLİ ÂYETLER VE DUÂLAR............................................231

Kabir Ziyâretlerinde Yâsîn-i Şerîf’ten Sonra

Okunacak Sûreler ve Âyetler................................................................231

Kabir Ziyâretinde Okunan Sûrelerin Ölülerin

Ruhlarına Bağışlanma Duâsı................................................................239

Özellikle Velîlerin Kabirlerinde Okunanların Bağışlanması

ve Onlardan Himmet İsteme Duâsı.......................................................244

Velîlerin Kabirlerinde Okuncak Tevessül Duâsı................................247


Etiketler: 76 - YÂSÎN CÜZÜ - (Şamua Kağıt, Özel Baskı), ca-76-s, KUR'ÂN-I KERÎM'İN HAVÂSSI, lalegül, cübbeli, cübbeli ahmet hoca

offer-banner1.jpg