Kurân-ı Kerim’den Cevherler Ömer Nasûhî Bilmen Tefsiri’nden Seçme Sureler ve Kelime Manaları (2 Cilt Takım)

Kurân-ı Kerim’den Cevherler Ömer Nasûhî Bilmen Tefsiri’nden Seçme Sureler ve Kelime Manaları (2 Cilt Takım)

  • Ürün Kodu: dg-74tkm
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 45,00€
  • 30,00€

Kurân-ı Kerim’den Cevherler Ömer Nasûhî Bilmen Tefsiri’nden Seçme Sureler ve Kelime Manaları (2 Cilt Takım)

Ömer Nasuhi Bilmen

YASİN YAYINEVİ

Meal ve Tefsir:  Ömer Nasuhî BİLMEN

Kelime Manası:  Ali KARA

Baskı Tarihi:      2017 - İstanbul

Baskı Sayısı:     1. Baskı

Sayfa Sayısı:     980

Cilt Tipi:             Ciltli

Kağıt Cinsi:       1. Hamur Kağıt

Boyut:               16 x 24 cm

Önsöz

Yüce Allah’a hamd, Onun seçilmiş Peygamberi Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem)' e, âile efradına ve değerli Ashabına salat ve selam olsun!


Bilinen bir gerçektir ki, Kurân-ı Kerim bütün insanlık âlemini hidayet nurları içinde bırakacak bir semavî kitaptır. Onun kutsal âyetleri binlerce hakikatleri kapsar, bütün akıl sahiplerini irşada, aydınlatmaya kâfidir. Elverir ki, o yüce kitabın emirleri, yasakları, bütün hükümleri, tavsiyeleri canı gönülden kabul edilsin, onun bütün beyanlarının birer hakikat, birer hikmet kaynağı olduğu tasdik olunsun.


Kurân-ı Kerim, bütün insanlığın bir mukaddes İlahî kitabıdır. Bu mübarek kitabın bütün lafızları da, manaları da İlahîdir, vahye dayanmak-tadır. Bütün insanları bir birlik, bir kardeşlik dairesine davet etmektedir. Binâenaleyh Kurân-ı Kerim’in aslını, hikmet dolu hükümlerini olduğu gibi korumaya çalışmak, içerdiği bütün manalara tümüyle uymak, bütün insanlık için en kutsal, en faydalı bir vazifedir.


Kurân-ı Kerim’i anlama ve gereği ile amel edilmesi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada, özellikle Kurân-ı Kerim’den belli başlı sureler seçilmiş, Ömer Nasuhî Bilmen hazretlerinin sadeleştirilmiş tefsirinden alıntı yapılmak suretiyle bu eser oluşturulmuştur. Kurân-ı Kerim’de geçen kelimelerinde, Arapça’ya meraklı olan kişilerce rağbet görüleceği düşünülerek, kelimelere değerli hocalarımız tarafından mana verilmiştir. Bu yaptığımız çalışmalarda muhtemel hatalarımız olmuştur ki, bunlar kasıttan değil, kulluk vasfımızdandır.


Eserin yayına hazırlamasında emeği geçen hocalarımıza Allah’tan rahmet talep eder; Allahu Teala’nın bu mütevazi çalışmayı dünya ve ahirette aleyhimize bir delil kılmayıp, rızasına giden yolda, bizim ve Ümmet-i Muhammed için manevî bir sermaye yapmasıdır.

Yasin Yayınevi


1. Cilt İçeriği: Fâtiha, Ayetül Kürsi, Amenerresulü, Lev Enzelna, İsra Suresi, Nur Suresi, Lokman Suresi, Secde Suresi, Ahzâb Suresi, Yâsîn Suresi

2. Cilt İçeriği: Duhân Suresi, Fetih Suresi, Hucurât Suresi, Rahmân Suresi, Vâkıa Suresi, Mülk Suresi ve Amme Cüzü

İçindekiler

Fatiha sûre-i celîlesi ve sûreler ile âyetlerin sayısı

Fatiha Sûresi

Besmele-i şerife ve fatihanın meali ve açıklaması

Allahü Teala’ya nasıl yalvaracağımız

Ayetül Kürsi

Amenerresulü

Lev Enzelna

İmanın esaslarını toplayan âyeti kerime, unutma ve hatâ durumları

İsra Suresi

Kur’an-ı Kerim’in ne kadar muazzam tesire sahip bulunduğu

Peygamberin miracı hakkında malumat

Hazreti Musa ve İsrailoğulları’mn hayat tarzı

Kur’an-ı Kerim’in bir rehber ve müjde verici olduğu Ve insanların kavuştukları nimetler

Her ümmete bir peygamber gönderilmiş olduğu ve fetret ehlinin kısımları

Bir kısım ülkelerin ve kavimlerin fıskları yüzünden helâki

Ana ve baba hakkmdaki güzelce muameleler ve akrabanın haklarına riayet

İsraftan ve cimrilikten kaçınmak

İhtiyaç korkusu ile evlâdını öldürmekten, zinada ve yetimin malına tecavüzden men

Yirmi beş özellik hakkındaki Kurânî izahlar

Kurân-ı Kerim’deki hükümlerin hikmet ve rahmetin ta kendisi olduğu

Bütün kâinatın Cenabı Hakk’a hamd ve tesbihde bulunduğu

İnkârcılarla yapılacak tartışmaların ne kadar yumuşaklıkla ve akıllıca olması

Mucizelerin ne gibi faydalardan dolayı gösterildiği açık olduğu

Allah Teâlâ’nın kudretini, hikmetini gösteren bir kısım deliller

İnsanların haddizatında üstün yaratılmış oldukları Hazreti ve Acirc;dem’e meleklerin secdeleri

Beş vakit namaz ve Resûlü Ekrem’in teheccüd namazına devamı

Kurân-ı Kerim’in bir şifa ve İlâhî rahmet olduğu

Ruha dair malûmat Nefis ile ruh arasındaki ihtilâf

Kur’an-ı Kerim’in bir ebedî mucize olup benzerini getirmenin mümkün olmadığı

Müşriklerin çeşitli mucize talebinde bulunmuş olduğu

Musa Aleyhisselâm’ın göstermiş olduğu çeşitli mucizeler

Kurân-ı Kerim’in ne şekilde ve ne hikmetten dolayı indirilmiş olduğu

Cenabı Hakk’ın birçok mübarek ismi ve her birisiyle dua edilebileceği

Nur Suresi

Sûre-i Nûrun nüzulündeki hikmet

Zina rezaletini işleyenler hakkmdaki şer’î ceza ve zinanın mahiyeti ve şartları

İffetli kadınlara isnat edilip usulen ispat edilemeyen zinadan dolayı tatbik edilecek ceza, iftira cezası

Lianın mahiyeti ve lianın yapılabilmesi için şartlar

Münafıklar tarafından iftiraya uğrayan pek temiz, pek seçkin bir müslüman annesi Allah tarafından üstün ahlâk kazandırılması

Temiz, afif zatlar hakkındaki iftiranın suizanda bulunmanın pek büyük bir günah ve azabı gerektirmiş olduğu

Hâli vakti yerinde olan müslümanların kendi yakınlarına ve yardıma muhtaç din kardeşlerine yemin etmeleri

Müslüman namuslu kadınların haklarındaki iftiraların müthiş akıbetleri ve pis olanların da ancak pis bulunanlara mahsus bulundukları

Adabı muaşerete riayetin lüzumu ve başkalarının evlerine ne suretle girileceğini beyan

Ehli îmanın nasıl bir iffet ve temizlik dairesinde yaşayacakları

İyi hal sahibi olan köleler ve cariyelerin evlenmelerini ve yoksul olanların hareketlerini beyan

Kurân-ı Kerim’in topladığı üç muazzam sıfatını beyan

İlahiyata ait en beliğ en nuranî bir mesele ve Allah’ın nurunun bütüm kainatı aydınlattığını beyan

Ehl-i küfrün pek karanlık olan hallerini ve fecî âkıbetlerini beyan

Allah’ın birliğini ve kudretini isbat eden delilleri, işaret ve kalp karanlığı içinde kalmış olanların bunları görmekten mahrum oldukların beyan

Cenabı Hakk’ın yaratıcılığı ve kudreti hakkında diğer nevî deliller

İslâm dinini lisanen kabul edip kalben kabul etmeyen münâfıklar

Ehli îmanın emin istikbali ve hâkimiyeti, kâfirlerin de ateşli akıbeti

İslâm toplumunun temiz bir insani terbiye dairesinde yaşamaları, setr avrete riayetleri

Pek ihtiyar kadınlar hakkındaki bir dini müsaadeyi ve daha münafık bir vaziyeti beyan

Bir takım mazur kimselerin ve aralarında soy yakınlığı bulunan kimselerin taam ve saire hakkındaki İçtimaî hareketleri

Hakikî müminlerin dinlerine ne kadar bağlı, peygamberin emrine riayetkâr oldukları

Resûlü Ekrem’e karşı nasıl hürmetle hitap edileceği, emirlerine riayetin lüzumu

Lokman Suresi

Bir kısım insanların nasıl beyhude, inkârcı bir hâlde yaşadıkları

Göklerin nasıl muazzam bir kudret eseri olduğu ve Cenabı Hakk’tan başka yaratıcı bulunmadığı

Hazreti Lokman’a hikmet verilmiş olduğu ve O’nun evlâdına nasihatleri ve hal tercümesi

Hak Teâlâ’nın çeşitli nimetleri ve sözlerinin sonsuz bulunduğu

İnsanlara takvayı emir Kıyametin kopma zamanını ve rahimde olanı ve vefat vaktini kimsenin bilemeyeceği

Secde Suresi

Göklerin ve yerin altı günde yaratılışı ve Cenabı Hakk’ın çeşitleri tasarrufları, ruhun üfürülmesi

Müminlerin ile fâsıklar arasındaki fark ve fışkın cezası

Musa Aleyhisselâm ve İsrailoğulları ve onlardan evvelki kavimler ve akıbetleri

Ahzâb Suresi

İnsanların birer kalbe sahip oldukları ve karı-kocalık meselesi, evlilikten doğan akrabalık

Resûlü Ekrem’in ve peygamber eşlerinin müminlere karşı yüksek vaziyetleri

Müminler hakkındaki İlâhî nimetler ve münafıkların lâkırdıları ve Hendek mucizesi

Ölümden ve savaştan kaçmanın kaçanlara bir fayda veremeyeceği

Hendek gazvesi

Peygamberimizin eşlerine âit tebligat ve mehr ve mut’a meseleleri

Müminler ve itaate vaad edilen İlâhî mükâfat

İmân sahiplerinin Resûlullah’a karşı vaziyetleri ve Zeynep (radıyâllahu anha) meselesi

Resûlü Ekrem’in vaziyeti ve Son Peygamber olduğu

Müminlerin zikirle tesbîhle mükellefiyetleri

Peygamberimizin bir şahit ve bir müjdeci ve uyarıcı ve bir aydınlatıcı lamba olduğu

Müminlerin âile hayatına âit mühim bir vazifeleri

Resûlü Ekrem’e hangi kadınların eş olmak üzere helâl oldukları ve haklarındaki muamele

Peygamberimizin hane-i saadetine ashab-ı kiram’ın ne şekilde girebilecekleri

Müslüman kadınlarının kimler ile örtüsüz görüşebilecekleri

Peygamber eşlerinin ve diğer müslüman kadınların şereflerini muhafaza için örtünmeye riayetleri

Kıyametin ne vakit gerçekleşeceğine dâir sual ve cevap

Resûlullah’a karşı yapılacak ahlâk vazifesi, ona ezâ verilmesinden kaçınmak

Cenabı Hakk’ın mahlûkatına yönelen mühim vazifeler, emanetler

Yâsîn Suresi

Resûlü Ekrem’in Kur’an-ı Kerîm ile gönderilmiş olduğu ve ona muhalefet edenlerin âkıbetleri

Cenabı Hakk’ın bâzı şeylere yemin buyurmasındaki hakikat ve yeminin hükmü

Asli yaratılışlarını zayi eden kimselerin korkunç vaziyetleri

İnkârcı bir kavmin peygamberlerine karşı almış oldukları vaziyetlerinin ibret verici neticesi

O inkârcı kavme bir zâtın gelip ne şekilde öğüt vermiş olduğu ve onların suikastı

Bir kısım yaratılış delillerine dikkatleri çekmek Gece ile gündüzün ehemmiyeti

İnsanlığın soyu hakkındaki İlâhî nîmetler ve bir kısım insanların inkârcı hâlleri

İnkârcıların infâk emrine itaat etmemeleri ve onların nasıl bir korkunç sesle helâk olacakları

Kıyametin ne suretle vuku bulacağı, Sur’a üfürme hâdisesi

Cennet ehlinin pek mutlu hâlleri

Suçluların nasıl yalnız kalarak cezalara çarpılacakları

Kur’an-ı Kerim’in bir şiir olmadığı ve nüzulündeki hikmet ve Resûlü Ekrem’e teselli vermesi

Yâsîn Sûresinin ne kadar mukaddes bir sûre olduğu

Duhan Suresi

Kurân-ı Azîmüşşan’ın mübârek bir gecede indirilmiş olduğu ve O’nun nüzulündeki hikmet ve o gecede her hikmetli emrin açıklanacağım beyan etmek

İnkârcıların başlarına nihayet nasıl azaplar geleceğini beyan ile Resûlü Ekrem’e teselli vermek ve bilâhare yapılacak pişmanlığın inkârcılara fayda vermeyeceğini ihtar

Asr-ı Saadetten evvel de bir nice kâfir kavimlerin bulunduğuna bir misâl olarak firavunun îman etmiş olan zâtların firavunun helâkinden sonra ne kadar muvaffakiyetlere nâil oldukları

Hazreti Mûsa’ya îman etmiş olan zâtların firavunun helâkinden sonra ne kadar muvaffakiyetlere nâil oldukları

Cenabı Hakk’m bütün âlemleri birer hikmet ve faydaya dayalı olarak yarattığı ve insanların kıyamet günündeki vaziyetleri

Kâfirlerin inkârları sebebiyle ne müthiş surette azap görecekleri

Ehli îmanın ebedî nîmetlere nâil olacakları ve Kur’an-ı Kerim’in peygamber lisanı üzerine nüzulündeki hikmet

Fetih Suresi

Resûlü Ekrem’in pek parlak bir fethe nâil olduğunu beyan ve nice yardımlara nâil olacağını ve müminlerin de pek kuvvetli bir iman mertebesinde bulunacaklarını müjdelemek

Ortaya çıkacak olan İlâhî zaferin hikmetine işaret, müminlerin pek güzel, kâfirlerin de pek müthiş âkıbetlerini beyan. Müminlerin cihad ile mükellef olup Allah’ın desteğine mazhar bulunduklarını müjdelemek

Resûlü Ekrem’in ne gibi vasıflarla Peygamber gönderilmiş olduğunu ve bu gönderilişteki faydaları beyan. Hudeybiye seferinde yapılmış olan biatin ehemiyetine işaret

Hazreti Peygamber ile yapılan bir biate riayet etmemenin pek mühim mesuliyetine işaret, itaat edenlerin de nâil olacakları mükâfatları müjdelemek

Hudeybiye seferine iştirâk etmemiş olan bedevîlerin bilâhare ganimet elde etmek için Hayber Gazvesine iştirak etmelerine müsaade edilmediğini beyan etmek

Resûlü Ekrem bir ağaç altında biatte bulunan müminlerden Cenabı Hakk’ın razı olduğunu beyan ve o müminlerin bilâhare nice ganimetlere, fetihlere nail olacaklarını müjdelemek

Resûlü Ekrem’in Mescid-i Haram’ı ziyaretine ve kurbanlarının gönderilmesine mâni olan kâfirler ile savaşta bulunmadığının sebep ve hikmetine işaret etmek

Kâfirlerin aralarında bulunan müminleri korumak için savaşın tehir edilmiş olduğunu ve kâfirlerin cahilce taassuplarını beyan ve Resûlullah ile müminlerin ne kadar kalp sakinliğine kavuşmuş olduğunu methetmek ve bilâhare fe-tihlere ve Beytullah’ı ziyarete muvaffak olacaklarını müjdelemek

Resûlü Ekrem’in ve Ashabı Kiram’ın pek yüce vasıflarını beyan ve müminlerin kâfirlere karşı tek cephe olup kendi aralarında ise pek merhametli ve ne kadar kutsî bir maksatla ibadet ve itaatte bulunduklarını tavsif etmek

Hucurat Suresi

Ehli îmanın Allah Teâlâ’ya ve Resûlü Ekrem’ine karşı nasıl bir vasiyette bulu-nacaklarını ve Peygamber Efendimizin huzurunda nasıl konuşacaklarını beyan ve odalarının arkasından nidâ edilmesinin uygun olmadığını ihtar etmek

Müminlerin fasıklara karşı nasıl bir vaziyet almalarının, o fâsıkların sözlerine kıymet vermemelerini beyan etmek. Resûlü Ekrem’in aldığı vaziyetine işaret etmek

Müminlerin dînen kardeş olup birbirine karşı nasıl bir vaziyet almalarını, birbiriyle savaşmamalarını emir ve aralarının ıslâhına çalışılmasını tavsiye ve müslüman erkeklerin ve kadınların, güzel ahlâk ile vasıflanıp birbiriyle alay etmemelerini, ahlâka aykırı hareketlerde bulunmamalarını ihtar etmek

İnsanları büyük bir sosyal terbiyeye davet, kötü zanlardan kaçınmalarını emir Hakikî müminlerin nâil olacakları mükâfatlara işaret etmek. Olgun îmanın alâmetini ve hakîki müminlerin vasıflarını beyan etmek, vazifelerini telkin etmek

Rahman Suresi

Allah Teâlâ’nın pek geniş rahmet ve hikmeti ve Kurân-ı Mübin’in ne büyük bir İlâhî lütuf olduğu. Gök cisimlerinin pek letafeti, o Kerîm yaratıcımızın muaz-zam nimetlerinin yalanlanamayacağı

İlâhi nimetlerin yalanlanması mümkün olmayan diğer bir kısmı

Yüce yaratıcıdan başka bütün mevcudatın fenaya. mâruz bulundukları

Kıyamet gününde hiçbir kimsenin kaçıp kendisini mesuliyetten kurtaramayacağı ve ehli cehenneme yönelecek olan âteşin şiddeti

İnkârcıları kınamak için cehennemin müthiş vaziyetini ihtar etmek, muttaki zâtları da çeşitli nimetlerle müjdelemek

Müminlerin nâil olacakları müteaddit cennet nimetlerini ve hurilerin vasıflarını tasvir etmek. Bütün bu nimetlerin yalanlanamayacağını ihtar etmek. Ve Cenabı Hakk’m yücelik ve kutsiyetini hatırlatmak

Vâkıa Suresi

Kıyametin vukuuna, ashabı Yemîn ve ashabı Meş’eme’ye dair bilgiler

Sabikun’un kimlerden ibaret olduğu ve mükâfatları

Ashâbı Yemîn’in mükâfatları, Ashabı Şimal’in de müthiş âkıbetleri

Cenabı Hakk’m Yaratıcılığına, alemin rızık vericisi olduğuna dair deliller

Kur’an-ı Kerim’in bir ilahi kitap olduğuna beyan

İlâhlığı inkâr edenleri kınama ve susturmak mukarreblerden olan zatların nâil olacakları mükâfatlar

Mülk Suresi

Allah Teâlâ’nın kudretini, azametini, bütün mahlûkatı üzerindeki hâkimiyetini beyan, dikkatleri kudret eserlerine çekmek

Dünya semasının yıldızlarla bezenmiş olduğu, bunların şeytanları kovmak içir birer önemli sebep olduğu, dinsizlerin müthiş âkıbetleri ve cinayetlerini ahirette itiraz edecekleri

Müminleri îmanda sebat etmeye teşvik, insanların çalışıp dünya nimetlerinden yararlanmalarına, ahiret hayatını da unutmamalarına işaret

Hazreti Muhammed’in Peygamberliğini inkâr eden dinsizlerin başlarına bir takım felâketlerin geleceğini ihtar. Onlardan evvel Peygamberlerini yalanlayanların helâke uğramış olduklarını beyan ve bir kısım kudret delillerine dikkatleri çekmek

Cenabı Hakk’ın kudret eserlerini ve birlik delillerini gördükleri hâlde putlara tapanları kınamak, o putlardan bir fayda göremeyeceklerini ihtar, müminle rin hidayet üzere bulunduklarını, müşriklerin de ne kadar sapıklığa düşmü: olduklarını beyan ve bir kısım kudret delillerine işaret

Kıyametin kopma zamanını bir alay maksadıyla soran inkârcılara Resûlü Ekrem’in ne veçhile cevap vereceğini tayin ve o kâfirlerin kıyamette nasıl biı kınamaya uğrayacaklarım beyan ve o kâfirlere putlarının ve diğerlerinin fayda veremeyeceğini ihtar

Nebe Suresi

Kıyamet hakkında ve Resulü Ekrem ile Kur’ân-ı Mübin hakkında dedikodu-larda bulunan kimseleri red Ve İlahî kudretin görünen eserlerinden dokuz nevi eserleri dikkatlere sunmak

Kıyameti inkar edenlerin pek vahim akıbetlerini beyan ve ihtar

Müttaki olan zatların nâil olacakları uhrevî mükafatları müjdelemek. Bir takım ruhanî mahlukların nasıl huzur bulacaklarını tasvir

Nâziât Suresi

Kıyametin ehemmiyetine ve herhalde vukua geleceğine işaret için çeşitli yaratılış eserlerine yemin

Mûsa Aleyhisselâm ile firavunun kıssasını bir uyanma vesilesi olmak üzere beyan ve dinsizliğin pek vâhim âkıbetine işaret

Kıyameti inkâr edenlere bir uyanma vesîlesi olmak üzere bir kısım kudret eserlerine dikkatleri çekmek

Kıyametin pek müthiş hâdiselere saha olacağı ve kıyamete dair malûmat vermek hususunda Resûlü Ekrem’in vaziyeti, vazifesi

Abese Suresi

Resulü Ekrem’in bir cemaati din-i İslâm’a dâvet ederken âmâ bulunan Bilâl-i Habeşi (radıyallahü anh)a karşı nasıl bir vaziyet almış olduğu ve tebliğ edilen İslâmî hükümlerin nasıl yüce sayfalarda tespit edilmiş bulunduğu

Yüce yaratıcının dış ve iç âlemde ne kadar faydalı şeyleri yaratmış olduğunu beyan, isyankâr kimselerin ne kadar çirkin hâllerini teşhir

Kıyametin ne kadar korkunç bir hâlde bulunduğu, o günde bir takım zatların, aydınlık bir hâlde bulunacakları, dinsizlerin, fasıklarında karanlıklar içinde kalacakları

Tekvir Suresi

Kıyametin pek şiddetli vukuunu ihtar ile insanlığı o gün için hazırlanmaya davet

Kurân-ı Azîm’in yüksek bir makama sahip olan Cibrîl-i Emin vasıtasıyla Resûlü Ekrem’e verilen yüce bir kelâm olduğu ve Resûl-i Zîşan’ın cinnet gibi, sihirbazlık gibi kusurlardan uzak bulunduğu

İnfitar Suresi

Kıyamet alâmetlerinin mühim bir kısmım beyan ve bütün insan fiillerinin melekler tarafından yazıldığını ihtar

Kimlerin Allah’ın keremine nâil ve kimlerin azaba uğrayacakları

Mutafifin Suresi

Ölçüye ve tartıya riayet etmemenin kötü vasfını beyan bunlara riayet etmeyenlerin pek çirkin hâllerine işaret

İnkârcıların Kurân-ı Azîm hakkındaki iftiralarını beyan, onların ne kadar katı kalbe tutulmuş, mahrumiyetler içinde kalmış olduklarını ihtar

Sâlih müminlerin amellerine ait kitapların yüksekliğini beyan ve onların nâil olacakları çeşitli nîmetleri müjdelemek

Ehli îman ile alayda bulunanların pek çirkin, korkunç vaziyetlerini ihtar

İnşikak Suresi

Kıyametin bir takım alâmetlerine ve kitapların sağ ve sol taraftan verileceğine dair ihtarat

İnsanlara ait dünyevî ve uhrevî inkılaplara, müminlerin güzel âkıbetine inkârcıların da fenâ âkıbetine işaret

Bûruc Suresi

Müminlere karşı hakarette, suikastta bulunan bir eski kavmin başına gelmiş olan felaketleri beyan

Müminlere ezada bulunmuş olan kâfirlerin müthiş âkıbetlerini ve Cenabı Hakk’ın kudretini, af ve keremini beyan

Tarık Suresi

Alâ Suresi

Cenabı Hak Yüce Peygamberine hitaben: "Ey Yüce Resûl! (Rabb’inin pek yüce) müteâli (olan ismini takdise) onu tenzihe devam eyle" diye emrediyor

"Bu ibare izah kısmında unutularak yazılmamıştır

Allah’ın zatını, sıfatlarını, isimlerini, ve fiillerini tenzîh etmenin mahiyeti

Gaşiye Suresi

Kıyametin müthiş bir gün olduğu o günde bir takım kimselerin pek dehşetli azaplara uğrayacakları, bir kısım zatların da pek muhteşem nîmetlere nâil olacakları

İnsanların nazarlarını dünyadaki bir kısım kudret eserlerine çekmek. Resûlü Ekrem'in yüksek vazifesini tayin, inkârcıların korkunç âkıbetlerini ihtar

Fecr Suresi

Bir takım kavimlerin küfür ve azgınlıkları yüzünden nasıl helâke uğradıkları, varlıklarının kendilerini helakten kurtaramadığı

Alemlerin Rabbi Olan Allah’ın bütün hâdiseleri bildiği, zenginlik ile fakirliğin birer imtihan bulunduğu

Fanî varlıklara düşkün olanların iddialarını ret, imansızların ahirette nasıl bir hâlde kalacaklarını ihtar, mümin, sâlih kulların da o gün ne kadar ilâhı lütuflara nâil olacaklarını müjdelemek

Beled Suresi

İnsanların nasıl bir fıtratta yaratılmış oldukları ve kendi kuvvetlerine nasıl mağrur bulundukları ve insanlar için kurtuluş ve selâmet yolunun nelerden ibaret olduğu

Şems Suresi

Yemin suretiyle bir takım kudret eserlerine nazarları çekmek. Semûd kavminin felâketini bir uyanma vesilesi olmak üzere beyan

Leyi Suresi

Ashabı felâketi ihtar

İnsanların iki zümreye ayrılmış oldukları. Bir zümrenin fedakârlıklarda bulunup mükâfatlara nâiliyeti, diğer bir zümrenin de cimrilikte, böbürlenmekte bulunarak müthiş bir âkıbete tutuluşu

Duha Sûresi

Peygamber Efendimiz hakkmdaki lütuf, o Yüce Peygamberin yetimlere ve yoksullara karşı güzel muamelesi ve nâil olduğu nimetlerin şükrünü ifa ile mükellef bulunmuş olduğu

İnşirah Suresi

Resûlü Ekrem’in nâil olduğu nimetler, uğradığı mihnetlerin giderileceğini müjdelemek, sâlih âmellere devam ile ve Cenabı Hakk’a tevekkül ile mükellef bulunmuş olduğu

Tîn Suresi

Bütün insanlığın muhtelif hallerine ve istikballerine işaret

Kimlerin en ziyade mahkûm oldukları ve kimlerin de sonsuz nimetlere aday bulundukları ve ilâhı dinin yalanlamayacağı

Alâk Suresi

İlk nâzil olan âyetler

Resûlü Ekrem’in İlâhî vahye ilk mazhar oluşu ve kıraatle mükellef olup İlâhî bereketlere erişmesi ve nasıl bir kavim arasında dünyaya gelmiş bulunduğu

Kâdir Suresi

Kur’an-ı Kerim’in nüzûlü ve Kadir gecesinin şerefi ve şanının yüceliği

Beyyine Suresi

Kâfirlerin en açık hüccete ve en yüce bir Peygambere ve pek faydalı vazifelere karşı küfürlerinde ısrar edip durdukları ve bu yüzden ebedî azaba tutulacakları, mümin ve sâlih amellere sahip zatların da ne kadar yüksek makâmlara nâil olacakları

Zilzâl Suresi

Kıyamet kopunca yer yüzünün nasıl bir muzdarip hâle geleceği ve insanların kendi amelleri karşılığına kavuşacakları

Adiyat Suresi

İnsanların fâni şeylere vek haris oldukları, haşr ve neşr felâketleri

Karia Suresi

Kıyametin vasıflarını beyan, o günde kimlerin selâmete erecekleri ve kimlerin de felâketlere uğrayacakları

Tekasür suresi

Kibirli, mağrur kimselerin fecî âkıbetlerini ihtar

Asr Suresi

Dindar olmayan insanların pek korkunç akıbetlerini ihtar

Hümeze Suresi

Dindar olmayan insanların pek korkunç âkıbetlerini ihtar

Başkaları ile alay eden, kendi servetine güvenen bir takım kimselerin dehşetli azaplara uğrayacaklarını ihtar

Fîl Suresi

Allah’ın dinine, Yüce Peygamberine karşı düşmanlıkta bulunanların müthiş akıbetlerine dair bir ibret verici kıssası beyan 409

Kureyş Suresi

Ticaret ve seyahat hususunda İlâhî korumaya nâil bulunan Kureyş tâifesinin ibadetle, şükretmekle mükellef oldukları ihtar

Maun Suresi

Dini

Etiketler: Kurân-ı Kerim’den Cevherler Ömer Nasûhî Bilmen Tefsiri’nden Seçme Sureler ve Kelime Manaları (2 Cilt Takım), dg-74tkm, DİĞER YAYINLAR