69 - KUR'ÂN-I KERİM'DEKİ TÜM DUÂLAR

69 - KUR'ÂN-I KERİM'DEKİ TÜM DUÂLAR

  • 40,00€
  • 19,00€

Kur'ân-ı Kerim'deki tüm dualar'ın faziletleri, ne niyetle okunacakları, içinde geçtikleri Ayet-i Kerimlerin tefsirleri  ve dua sahiplerinin kıssaları.


A‘râf ehli kimlerdir......................................................................................... 237 
A‘rafta kalanların kurtuluş duâsı............................................................... 237 
Abdest, tevbenin kabûlüne vesîledir............................................................... 283 
Abdullâh ibni Ca‘fer (Radıyallâhu Anh)ın, kızını gurbete 
gönderirken onu teselli için öğrettiği duâ................................................ 337-338 
Abdullâh ibni Mes‘ûd (Radıyallâhu Anh) Habeşistan’a ilk hicrette vardı........... 152 
Abdullâh ismini takınca Âdem (Aleyhisselâm)ın çocuğunun 
ölmesi kendisi için nasıl bir imtihandı................................................................ 307 
Abdurrahmân ibni Avf (Radıyallâhu Anh) Habeşistana’a ilk hicrette vardı........ 152 
Abdülhâris (şeytanın Âdem (Aleyhisselâm)ın çocuğuna taktırdığı isim)..... 306-308 
Abdülmelik ibni Mervân kimin kızıyla evliydi.............................................. 338 
Acele etmeme vasfı Yûsuf (Aleyhisselâm)da zirvedeydi......................................... 467 
Acelecilik huyu, kendisi hakkında şer olacak şeyleri insana istetir.................... 408 
Acem krallarına ne denir................................................................................ 151 
Acıyanların en merhametlisinin Allâh-u Te‘âlâ olduğu... 276, 279, 476, 513-514 
Âciz duruma düşen ne okumalı....................................................................115 
Âciz varlıklara tapanların ahmaklığı....................................................... 311-312 
Açlıkla kullarını imtihan edeceğine Allâh-u Te‘âlâ yemin etmiştir.................. 27 
Âd kavmi döneminde buğday ve nar gibi ürünler ne kadar büyük idi............... 414 
Âd kavmi kuraklığın açılması için duâ yapmak üzere Mekke’ye gitti............... 418 
Âd kavmine gönderilen kasırganın şiddeti ve ne kadar sürdüğü.................424-425 
Âd kavminin başına gelenler Kur’ân-ı Kerîm’de çok zikredilmiştir.................. 413 
Âd kavminin boyunu ve gücünü uzak görenleri ikna edecek deliller................. 416 
Âd kavminin boyunun uzunluğu hakkında hadîs-i şerîf..................................... 414 
Âd kavminin lânete çarpılması............................................................................. 413 
Âd kavminin taptığı putların isimleri................................................................... 416 
Âd kavminin tehditlerine karşı Hûd (Aleyhisselâm)ın duâsı............................. 410 
Âdem (Aleyhisselâm) çocuğuna Abdullâh ismini takınca onun 
ölmesi kendisi için nasıl bir imtihandı................................................................ 307 
Âdem (Aleyhisselâm) İblîs’in aksine davranarak kurtuldu.................................. 210 
Âdem (Aleyhisselâm) ile Nûh (Aleyhisselâm) arasında kaç baba vardır..................... 396 
Âdem (Aleyhisselâm) ilk yaratıldığında boyu kaç metre idi.................................... 364 
Âdem (Aleyhisselâm) peygamberlerin ilkidir.......................................................... 396 
Âdem (Aleyhisselâm) utanarak cennette ağacın içine saklandı............................211 
Âdem (Aleyhisselâm) vefat etmeden önce zürriyetleri çok bozulmuştu................. 397 
Âdem (Aleyhisselâm) yaratılmadan önce melekler hangi zikirle meşguldü..... 359 
Âdem (Aleyhisselâm), Kābil’i kovunca o ve zürriyeti nereye yerleşti.................... 397 
Âdem (Aleyhisselâm)a Allâh-u Te‘âlâ niçin sitem etti........................................ 309 
Âdem (Aleyhisselâm)a âyette geçen isyan isnâdı nasıl anlaşılmalıdır................ 216 
Âdem (Aleyhisselâm)ı İblîs, çocuğuna hangi ismi koydurarak yanılttı........ 305-310 
Âdem (Aleyhisselâm)ın Allâh-u Te‘âlâ tarafından seçilmesi................................. 89 
Âdem (Aleyhisselâm)ın cennetten indirilmesine sebep olan hatâsı 
peygamberliğinden önce mi yoksa sonra mı vukû buldu................................... 218 
Âdem (Aleyhisselâm)ın cennetten indirilmesinin hikmeti neydi......................... 215 
Âdem (Aleyhisselâm)ın diğer insanlardan farklı yaratılışı.................................. 163 
Âdem (Aleyhisselâm)ın hangi duâsıyla Allâh’a yalvaranlar reddolmaz....... 219 
Âdem (Aleyhisselâm)ın ismi Nûh (Aleyhisselâm)ın gemisinin levhasında yazılıydı.. 401 
Âdem (Aleyhisselâm)ın şirk gibi günahlardan masum olduğu halde çocuğuna 
Abdülhâris ismini takması ulemâ tarafından nasıl cevaplanmıştır.............. 308-310 
Âdem (Aleyhisselâm)ın tâbi tutulduğu imtihanlar................................ 217, 305-310 
Âdem ile Havvâ (Aleyhimesselâm)ın mağfiret isteme duâları......................... 209 
Âdemoğullarının kalplerinin tamamı Allâh-u Te‘âlâ’nın tasarrufundadır…...76 
Aden (Yemen) sahralarında Şeddâd’ın 300 senede yaptığı eşsiz şehir............... 415 
Âdet görme hâli kadınlara niçin musallat edildi............................................. 213 
Âdet hâlindeki hanımlar Kur’ân duâlarını okuyabilir mi................................... 8 
Âd-ı ûlâ ile Âd-ı uhrâ arasındaki fark.................................................................. 423 
Adiyy ibni Erdât’ın nîmetlerden endişelenme sorusuna 
Ömer ibni Abdizazîz’in cevabı (Radıyallâhu Anhumâ) ........................................... 236 
Adn cennetleri kimlere âittir........................................................................... 532 
Âfiyet dünyâda istenecek hasenelerdendir............................................... 24, 291 
Âfiyet içerisinde iki cihanda kalmak için hangi duâ çok okunmalı........... 26 
Âfiyet istemeyenler belâlarını bulurlar........................................................... 381 
Âfiyet mi yoksa sabır mı istemek gerekir....................................................... 381 
Ağır yükleri kaldırma sıfatı (Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e âit).......... 302 
Ağır yüklerle mükellef tutulmamak için hangi duâ okunur....................... 66 
Ağıtlarla meşgul olmaktansa istircâ‘ duâsını okumak gerekir................... 36 
Ağrının dinmesi için besmele kaç kere okunur............................................ 13 
Ahdi bozmak büyük günahlardandır.................................................................... 376 
Ahidlerini bozmayanlar hâlis akıl sahiplerindendir......................................... 532 
Âhiret ecri dünyâ mükâfâtından daha iyidir........................................................ 462 
Âhiret haseneleri nelerden ibarettir..................................................... 24-25, 291 
Âhirete Müslüman olarak gidebilmek için ne okunur....................... 266-268 
Âhirette Allâh-u Te‘âlâ’nın Îsâ (Aleyhisselâm)a soracağı hangi 
soru onu çok zor duruma düşürecektir................................................. 184-187, 190 
Âhirette altın ve para geçmeyeceğine göre ne geçecektir.............................. 223 
Âhirette karşılaşılacak zorluklar için hangi duâ okunmalı................115-116 
Âhirette oğluyla buluşamama endişesi Ya‘kûb (Aleyhisselâm)ı nasıl kör etti........ 517 
Âhirette rahmet kimlere tahsis edilmiştir....................................... 282, 290, 292 
Âhirette rezil olmamak için ne okumalı...................................................... 130 
Âhiretteki azap dünyâda istenerek duâ yapılmamalı........................................ 25 
“Âhiyâ Şerâhiyâ” ism-i şerîflerinin mânâları....................................................... 372 
Ahkāf ismindeki Âd kavminin yaşadığı yer neresiydi........................................ 416 
Ahmaklar da cennete girecek......................................................................... 297 
Ahmed ibni Mûsâ ibni Uceyl Hazretleri’nin virdinin önemi.............................. 490 
Âilesine İslâm’ı öğretmeyenler duâ ile kurtulamazlar................................... 197 
Âilesine mal bırakmamasını Ömer ibni Abdizazîz (Radıyallâhu Anh) ölüm 
döşeğinde nasıl îzah etti...................................................................................... 314 
Âkıbetin güzel olması için okunacak duâ..................................................... 34 
Akıl, sayısız olaylardaki sırları kavrayamaz........................................................ 500 
Akılları hâlis olanlardan başkası Kur’ân’ı iyi anlayamaz................................ 73 
Aklını kaybetmişin şifâsı için besmele kulağına kaç kere okunur............. 13 
Akraba ile ilişkiyi kesmek, azâbı çabuklaştırır.................................................... 376 
Akrabayı arayıp sormak mükâfatı çabuklaştırır.................................................. 377 
Akrebin, kurbağanın sırtında Nil’i geçerek yılandan genci kurtarması.......... 300 
Akşam-sabah yedi kere okunduğunda her derde kâfi gelecek bir duâ.... 339 
Aldatılmaktan kurtulmak için Fâtiha kaç kere okunmalıdır..................... 16 
Alınyazısı cennete girecek adamın önüne geçip cehenneme nasıl çevirir...... 246 
Ali (Radıyallâhu Anh)ın “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum” sözü....... 308-309 
Ali (Radıyallâhu Anh)ın “Kadere rızâ” hakkındaki sözü....................................... 35 
Ali (Radıyallâhu Anh)ın ismi Nûh (Aleyhisselâm)ın gemisinin levhasındaki yeri....... 402 
Ali (Radıyallâhu Anh)ın, oğullarına bile öğretmeyip Abdullâh ibni Ca‘fer 
(Radıyallâhu Anh)a öğrettiği çok husûsî bir duâ.......................................... 337-338 
ÂL-İ ‘IMRÂN SÛRE-İ CELÎLESİ’NDEKİ DUÂLAR....................... 69-132 
Âl-i ‘Imrân Sûresi’in son on âyetinin fazîletleri............................................. 131 
Âl-i ‘Imrân Sûresi’nin 35. âyeti hangi niyetlerle nasıl yazılmalıdır........... 95 
Âl-i ‘Imrân Sûresi’nin 38. âyeti çocuk isteyenler için nasıl yazılmalı...... 102 
Âl-i ‘Imrân Sûresi’nin hangi âyetlerinde İsm-i Âzam bulunmaktadır...... 84 
Ali Haydar Efendi hangi duânın çok okunmasını emretmiştir.................. 75 
Ali Haydar Efendi’nin, hacca giden oğluna nasîhati........................................ 26 
Ali ibni Îsâ’nın Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) nezdindeki îtibarı.............. 343 
Ali ile Mu‘âviye (Radıyallâhu Anhumâ) arasında çıkacak harbi 
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bildirmesi................................................ 325 
“Alîm” ism-i şerîfinin mânâsı.............................................................................. 526 
“Aliyy” ism-i şerîfinin mânâsı............................................................................. 482 
“Allâh bana yeter…” duâsının kazandıracağı faydalar........................... 339-340 
“Allâh beni mi buldu” sözünün tehlikesi.......................................................... 36 
Allâh dilerse küçük belâyı büyük, büyüğü de küçük yapar.............................. 33 
“Allâh dosdoğru yol üzeredir” âyetini nasıl anlamalıyız............................ 412, 429 
Allâh kuluna ne yapsa hayırlı olur....................................................................... 537 
“Allâh ve Rasûlü bilir” cevabının ehemmiyet arzettiği yerler............................ 500 
Allâh verdiği hiçbir sözü bozmaz..................................................................... 73 
Allâh’a benzeyen hiçbir şey yoktur............................................................ 74, 76 
Allâh’a emanet etme duâsının tesirleri..........................................................487-493 
“Allâh’a rağbet edicileriz” sözünün mânâları................................................ 328 
Allâh’a tevekkülün lüzûmunu ifâde eden âyet-i kerîmeler..........................427-430 
Allâh’ı görmeden inanmayacaklarını söyleyen yetmiş kişi..................... 284-285 
Allâh’ı şâhit tutma duâsı....................................................................... 166-167 
Allâh’ın acıması her hayrın kapısıdır................................................................. 5 
Allâh’ın bağışlaması niçin başkalarının affına benzemez............... 281-282, 289 
Allâh’ın cemâlini müşâhede lezzeti istenecek hasenelerdendir............... 24, 291 
Allâh’ın galip olması ne demektir........................................................................ 452 
Allâh’ın gücü değişmediğine göre eski Müslümanlara gönderdiği 
yardımı niye bize göndermiyor................................................................................ 426 
“Allâh’ın hızbi” tâbirini işiten Necâşî’nin sevinci......................................... 154 
Allâh’ın kendisine kâfi gelmesini isteyen ne okusun................................. 121 
Allâh’ın kudretinin bölünmesi düşünülemez.................................................... 77 
Allâh’ın murad ettiği mânâ üzere âyetlere inanmak gerekir............................ 73 
Allâh’ın rahmeti her şeyi kaplamıştır...................................... 282, 290, 294-301 
Allâh’ın rahmetinden ümit kesmemek................................................................. 512 
Allâh’ın yolundan engelleme yapan Medyen halkı................................ 241, 439 
Allâh’tan başkasından yardım istemek câiz midir............................................... 465 
Allâh’tan gayrı tapınılanların âcizliğini beyan eden âyet-i kerîmeler.............311 
Allah’tan gayrine ibâdet etmeyi bütün peygamberler yasakladı......... 391, 411, 432 
Allâh’tan geleni sevinçle karşılamak rızâ makamında gerçekleşir................ 331 
Allâh’tan korkanlar hâlis akıl sahiplerindendir............................................... 532 
Allâh’tan şikayetçi olmayan hastaya taze et ve taze kan verilir...................523-524 
“Allâhu Ekber” lafzının duâ mânâsına geldiğinin delilleri................................. 351 
Allâh-u Te‘âlâ her şeyi bilirken niçin Îsâ (Aleyhisselâm)a soru sordu......... 187-188 
Allâh-u Te‘âlâ kendisine emanet edilen şeyi mutlaka korur............................... 487 
Allâh-u Te‘âlâ neyin hayırlı neyin şerli olduğunu bilen yegâne Zâttır............... 409 
Allâh-u Te‘âlâ verdiği sevap sözlerini bozmaz.............................................. 126 
Allâh-u Te‘âlâ’nın Arş’a istivâsı müteşâbih konudur....................................... 74 
Allâh-u Te‘âlâ’nın bu ümmeti daha yaratılmadan önce kayırması................. 303 
Allâh-u Te‘âlâ’nın bütün gizlileri bilme sıfatı................................................ 191 
Allâh-u Te‘âlâ’nın cennet ehline selâmı.............................................................. 360 
Allâh-u Te‘âlâ’nın en çok sevdiği iki âyet........................................................ 65 
Allâh-u Te‘âlâ’nın hayırlı olma sıfatı nasıl anlaşılmalıdır.............................. 265 
Allâh-u Te‘âlâ’nın ilim ve kudretinin kuşatıcılığı............................................... 484 
Allâh-u Te‘âlâ’nın ilminin genişliği........................................ 243, 245-246, 440 
Allâh-u Te‘âlâ’nın kelamını işittikten sonra yetmiş kişi nasıl sapıttı............. 281 
Allâh-u Te‘âlâ’nın kullarına salâtı ne demektir................................................ 34 
Allâh-u Te‘âlâ’nın kullarını korumasıyla ilgili ilginç rivayetler..................477-480 
Allâh-u Te‘âlâ’nın râzı olmadığı şeyleri istemekten kurtuluş duâsı............ 408 
Allâh-u Te‘âlâ’nın saptırdığına peygamber nasîhati dahî kâr etmez.................. 393 
Allâh-u Te‘âlâ’nın saptırmasını nasıl anlamalıyız............................................... 393 
Allâh-u Te‘âlâ’nın suçsuz kuluna azap etme hakkı var mıdır................ 277, 294 
Allâh-u Te‘âlâ’nın velâyetini istemek için okunacak duâ..................311, 315 
Allâh-u Te‘âlâ’nın, kullarına velî olmasının mânâsı............................... 290-291 
Allâh-u Te‘âlâ’ya hiçbir şey mecbur edilemez............................................... 239 
Allâh-u Te‘âlâ’ya karşı husn-ü zanda bulunmanın faydaları.......................... 340 
“Allâhüme’curnî…” duâsının istircâ‘ duâsıyla birlikte okunuşu.............. 38 
“Allâhümme” ismi Allâh-u Te‘âlâ’nın bütün isimlerine şâmildir.................... 84 
Altın eğerli, yâkut semerli develer üzerinde cennete gidenler............................ 350 
Altın kelebekler Sidretü’l-Müntehâ’yı Mi‘râc gecesi nasıl kapladı................. 63 
Altıncı kat semada bulunan Sidretü’l-Müntehâ................................................ 63 
Âlûsî (Rahimehullâh) Âdem (Aleyhisselâm)ın, çocuğuna Abdülhâris 
ismini takmasıyla ilgili hadîs-i şerîfi nasıl değerlendirdi................................... 310 
Âlûsî (Rahimehullâh)ın babasının seherlerdeki virdi olan duâ..................... 315 
Âlûsî (Rahimehullâh)ın virdi olan âyet-i kerîme.................................................. 343 
Amâlika kavminden İsrâîloğullarının korkup cihadı terk etmesi................... 146 
Amel defteri hastalık nedeniyle temizlenip yeniden açılır.................................. 523 
Amel defterleri Arş’ta bulunur....................................................................... 335 
Amel etmeyen, cahillerden sayılır........................................................................ 449 
Amel, anne karnına giren çocuk için kaç günlükken yazılır.......................... 246 
Ameli daha güzel olan cennette daha üstün derecede olacaktır.............. 224-225 
Amel-i sâlihler cennete girmek için yeterli midir........................................... 230 
Amelle desteklenen faydalı ilme hikmet denir.................................................... 453 
Ameller cennetteki dereceleri belirler............................................................ 231 
Ameller işlendikten sonra kabûlü istenmelidir................................................. 23 
Ameller kabirlerinden çıkan sahiplerine ne şekilde gelecekler........................... 349 
Amellerden herbirinin ortaya çıkacak bir gerçek yüzü olacaktır........................ 377 
Amellere güvenilmediği günde Allâh’a güvenilir............................................... 479 
Amellerin kabûlü takvâ şartına bağlanmıştır.................................................... 23 
Âmene’r-Rasûlü daha önce hiçbir peygambere verilmemişti.......................... 62 
Âmene’r-Rasûlü Mi‘râc gecesi verildi............................................................. 64 
Âmene’r-Rasûlü okuyana gece boyu âfet ve şeytan yaklaşamaz................ 67 
Âmene’r-Rasûlü şifâ için okunur.................................................................. 65 
Âmene’r-Rasûlü’nün fazîletleri hakkında hadîs-i şerîf ve rivayetler.......... 62-68 
Âmene’r-Rasûlü’nün hangi âyeti okunsa içindeki duâ mutlaka kabul edilir... 62 
Âmene’r-Rasûlü’nün iniş sebebi................................................................. 58-61 
Âmene’r-Rasûlü’nün sonunda kabûlü için ne söylenir............................... 65 
Âmîn kelimesini Âmene’r-Rasûlü’nün sonunda demek sünnettir.............. 65-66 
Amr ibni’l-Âs’ın, muhâcirleri geri istemek için Necâşî’ye gidişi.................. 153 
Ana rahmindekini ancak Allâh-u Te‘âlâ bilir....................................................... 429 
Ana-babaya isyan, azâbı çabuklaştırır................................................................. 376 
Ânî ölümden korunmak için besmele ne zaman kaç kere okunur............. 13 
Ankā‘ (Şu‘ayb (Aleyhisselâm)ın babası)................................................................... 436 
Ankebût Sûresi’ni dinleyen Necâşî’nin ağlaması........................................... 157 
Anne karnında kaç günlükken çocuğun kaderi bildirilir................................ 246 
Anne merhametine örnek teşkil edecek asr-ı saâdette yaşanan bir kıssa........ 276 
Anne-babamızın muhâfazası için hangi duâyı okumalıyız................... 490, 493 
Annenin çocuğuna şefkati dünyâya indirilen bir rahmetin eseridir................ 296 
Annesi, gözünü kör eden çocuğunu affetmeyince Rasûlüllâh 
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ne muamele yaptı........................................................ 276 
Annesine nisbet ederek Mûsâ (Aleyhisselâm)ın, abisine hitabı........................... 273 
Arabanın güzelliğini hasetçilere göstermemeli................................................... 506 
Arabistan kirazı ağacı evvelce dikensizken sonra niye dikenlendi................ 212 
Arafat’ta peygamberlerin en çok okudukları duâ ve zikir........................... 352 
Aralık ayının 24’ünde Îsâ (Aleyhisselâm) doğmuştur.......................................... 181 
Arapça ile Süryânîce arasında çoğu kere yakınlık bulunur................................. 519 
Araplar, Nûh (Aleyhisselâm)ın oğlu Sâm’ın neslindendir....................................... 403 
Arkadaşlarımızın muhâfazası için hangi duâyı okumalıyız.................. 490, 493 
Arş bütün yaratıkların tavanı mesabesindedir................................................ 334 
Arş hangi mücevherden yapılmıştır................................................................ 337 
Arş ile melekler arasında ne kadar perde vardır............................................. 337 
Arş Kürsî’ye nisbetle ne kadar büyüktür........................................................ 336 
“Arş’a istivâ” müteşâbih bir konudur............................................................... 74 
Arş’a tutunup günahkârlara indirilmek istemeyen âyetler hangileridir............ 83 
Arş’ın altındaki hazîneden verilmiş olan âyetler................................... 66, 68 
Arş’ın büyüklüğü ve ehemmiyeti............................................................ 334-335 
“Arş’ın Rabbi” olma sıfatı nasıl anlaşılmalıdır.............................................. 335 
Arş’tan melekler kulların amellerini izlerler.................................................. 336 
“Arz-ı Mev‘ûd” ne anlama gelmektedir......................................................... 145 
Âsaf ibni Berhıyâ Belkıs’ın tahtını hangi zikir ile getirdi.............................. 372 
Asây-ı Mûsâ’nın ejderhaya dönüşmesi............................................ 255, 258-259 
Ashâb-ı Rass kavmine Şu‘ayb (Aleyhisselâm)ın gönderilmesi............................... 437 
“Ashame” sözü Habeş lugatında ne anlama gelir........................................... 151 
Askerlerin zaferi için ne okunmalı.............................................................. 122 
Aslanlar Denyâl (Aleyhisselâm)a hangi duâ sâyesinde dokunamadı................ 478 
Asma cezâsını ilk Firavun çıkardı.................................................................. 263 
Asr Sûresi nazar değen kişinin üstüne takılırsa şifâ bulur............................ 505 
Âşûrâ gününde Nûh (Aleyhisselâm) gemiden indi................................................... 400 
At beslemek hangi niyetlerle mübah olur....................................................... 317 
Ateşli hastalıklardan kurtulmak için taşınacak nüsha (muska) ....... 503-504 
“Atlar üç türlüdür” hadîs-i şerîfinin mânâsı nedir................................... 316-317 
Atlardan hangisi sahibini cehenneme götürür................................................ 317 
Avâm nas bile cennette ulemâ gibi olacaktır....................................................... 356 
Avâmmın ihlâsı ile havâssın ihlâsı arasındaki fark nedir.................................... 374 
Ay hâlindeki hanımlar Kur’ân duâlarını okuyabilir mi...................................... 8 
Ayakları üzerinde yürüyenlerin şerrinden sığınma duâsı............................. 480 
Aybaşı hâli kadınlara niçin musallat edildi..................................................... 213 
Âyet-i kerîmelerde geçen meseleler akıl ölçeğiyle tartılamaz............................ 500 
Âyetler içerisinde “Muhkem” ve “Müteşâbih” ne demektir............................ 72 
Âyetlerden hangileri iki kere vahyedilmiştir.................................................... 64 
Âyetlerden hangileri nazar değen kişiye içirilirse şifâ bulur..................504-505 
Âyetlerden hangileri okunduğunda içindeki tüm duâlar kabul edilir....... 62 
Âyetlere inandıktan sonra yanlış tevillere sapmama duâsı......................... 73 
Âyetlerin hangisi kaybedileni bulmak için okunur..................................... 79 
Âyetlerin hangisinde İsm-i Âzam bulunmaktadır....................................... 84 
Âyetlerin müjdelerine güvenerek ibâdet terk edilmemelidir.......................... 196 
Âyetlerin okunmasının ve taşınmasının tesiri inkâr edilemez........................ 124 
Âyetlerin tümüne inananlara âhirette rahmet ulaşacaktır....................... 282, 290 
Az cemaatler Allâh’ın izniyle çok cemaatleri yener......................................... 48 
Azâbı en çabuk getirecek olan günah hangileridir.............................................. 376 
Azâbın büyüklüğünü Müslüman bilse emin olmaz........................................ 299 
Azâbın en büyüğü kimlere yapılacak............................................................. 179 
Azaptan emin olmamak mümine yakışan sıfattır........................................... 238 
Azgınlığın sonu âhirette husrân ile neticelenir............................................ 370, 375 
Azgınlık büyük günahlardandır............................................................................ 376 
Azgınlık, azâbı çabuklaştırır................................................................................. 376 
“Azîm” ism-i şerîfinin mânâsı.............................................................................. 482 
Azimetle amel etmek peygamberlerin makamına münâsiptir............................. 464 
Azîz etmek ve zelîl etmek Allâh’a mahsustur.................................................. 82 
Azrâîl (Aleyhisselâm)ı gören Ya‘kûb (Aleyhisselâm) ona ne sordu............................. 517 
- B - 
Babaların sulblerindekini ancak Allâh bilir......................................................... 429 
Bağdat’ta Hızbü’l-Bahr virdi okunsaydı Tatarlar orayı alamazdı....................... 490 
Bağırarak zikretmek niçin yasaklanmıştır...................................................... 204 
Bağırıp çağırmakla meşgul olmaktansa istircâ‘ duâsını okumak.............. 36 
“Bağışlayanların en hayırlısı” olma sıfatının îzahı.......................... 281-282, 289 
Bağy ne demektir.................................................................................................. 375 
BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ’NDEKİ DUÂLAR................................. 17-68 
Bakara Sûresi’nin son iki âyeti daha önce hiçbir peygambere verilmedi......... 62 
Bakara Sûresi’nin son iki âyeti Mi‘râc gecesi verildi....................................... 64 
Bakara Sûresi’nin son iki âyeti şifâ için okunur.......................................... 65 
Bakara Sûresi’nin son iki âyetinin fazîletleri.......................................... 62-68 
Bakara Sûresi’nin son iki âyetinin iniş sebebi............................................. 58-61 
Balık gökten inen sofrada mevcuttu............................................................... 175 
Ballı pide gökten inen sofrada mevcuttu........................................................ 175 
Bangladeş’te Müslümanlara yapılan zulme karşı duâ.................................... 267 
Baraj yapımında Âd kavmi çok öndeydi............................................................. 417 
Basra’daki nîmetlerin devamı için Ömer ibni Abdizazîz’in önerisi............... 236 
Baston ejderhaya dönüştüğündeki izdiham (Mûsâ (Aleyhisselâm) dönemi)....... 259 
Baş ağrısından kurtulmak için üstte taşınacak nüsha (muska)......... 503-504 
Başa gelene kızmak niçin ahmaklıktır............................................................ 329 
Başarılı olmak için Fâtiha ne zaman kaç kere okunur................................ 16 
Başarılı olmak için hangi duâ okunur.............................................................. 442 
Başlamak ve bitirmek için hangi duâ okunur................................................. 405 
Battal Gazi (Radıyallâhu Anh) Malatya’yı hangi muska ile fethetti.................... 124 
Baygınlıktan kurtulmak için üstte taşınacak nüsha (muska)............. 503-504 
Bebeğin, mûcize olarak Yûsuf (Aleyhisselâm)ın lehine şâhitlik etmesi.................. 454 
Bedir Ehli’nin isimlerini okumak esir düşenlerin kurtulmasına vesîledir...... 124 
Bedir ehlinin sayısınca Fâtiha okumak kabul için denenmiştir................. 16 
Bedr-i Suğrâ panayırında sahâbe-i kirâmın kâr etmesi...................................112 
Beğenerek bir şeye bakan, Mâşâallâh demezse nazarı değer.............................. 506 
Bekî‘ kabristanında çocuğunu mezarda doğuran ölü kadın................................ 489 
Belâ geçse de hangi duâ okunsa ilk günkü gibi sevap kazandırır.............. 32 
Belâ ile duâ gök ile yer arasında nasıl çarpışır................................................... 4 
Belâdan kurtulma ve gidenin yerine daha iyisi gelsin diye okunan duâ... 31 
Belâdan kurtuluş için okunacak duâ................................................................ 378 
Belâlar kul ile Mevlâ Te‘âlâ arasındaki mesafeyi aşma vesîlesidir.................... 537 
Belâlar peygamberlere ısmarlanmıştır................................................................. 517 
Belâlara çarpılmamak için müminlerin duâları..................................... 58-68 
Belâlardan korunmak için besmele ne zaman kaç kere okunur................ 13 
Belâlardan kurtaran yedi âyet-i kerîme...................................................427-428 
Belâlardan kurtuluş için hızb (vird) okumak.................................................. 490 
Belâları günahlara keffaret yapması Allâh’ın Ğafûr sıfatına râcidir................... 429 
Belâların peşpeşe gelmesi müridlerin bayramıdır............................................... 538 
Belânın büyüğüyle karşılaşıldığında ne okunması gerekir.........

Etiketler: 69 - KUR'ÂN-I KERİM'DEKİ TÜM DUÂLAR, ca-69, KUR'ÂN-I KERÎM'İN HAVÂSSI, lalegül, cübbeli, cübbeli ahmet hoca

offer-banner1.jpg