62 - FAZÎLETLİ KIRK SALEVÂT-I ŞERÎFE

62 - FAZÎLETLİ KIRK SALEVÂT-I ŞERÎFE

  • 20,00€
  • 16,00€

Okuyucularımızın mâlumu vechile; 2012 senesinin Mevlid ayında zulmen hapiste bulunduğum, 2013 senesinin Mevlid ayında da hapisten yeni çıktığım için her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulunduğum adağımı meşru mazeretime binâen iki sene yerine getiremedim.


Lakin bana hürriyetimi bağışlayan Rabbime hamd-ü senâda bulunmak ve bu hususta en büyük şefaatçim olan Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e adağımı îfâ etmek üzere 1435/2014 yılının Rabîulevvel ayında olduğu gibi, 1436/2015 yılının 2 Ocak cuma akşamına denk gelen bu seneki Mevlid gecesinde de sizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ulaşacak en güzel hediye olan ve onun en büyük vârislerinden sayılan Kâdirî tarîkatının kurucusu Ğavs-i A‘zam eş-Şeyh es-Seyyid Abdülkâdir el-Geylânî el-Hasenî el-Huseynî (Kuddise Sirruhu’s-Samedânî) Hazretleri’ne ait kırk salevât-ı şerîfeyi metniyle ve tercümesiyle takdim etmeye muvaffak kılındık. Rabbimize sonsuz hamdler olsun.


Şu bilinmelidir ki; bu kitapta zikredilen salât-ü selâmlar ya bizzat vird sahibinden ya da birkaç vasıtayla da olsa bu ilhamlara mazhar olan zatlardan icâzet alınmaksızın okunamaz, okunursa mutlak mânâda zikir ve salevât sevabı alınabilir, lakin bu virdlerin husûsî fazîletlerine erişilemez.


Bu yüzden sizlere bu konudaki icâzetimi arz etmek isterim. Cübbeli Ahmed diye bildiğiniz bu fakir kardeşiniz Kâdirî tarîkatının virdleri, özellikle tarîkatın müessisi olan Abdülkâdir el-Geylânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin bu salevâtı hakkında büyük âlim, Seyyid İbrâhîm el-Ahsâî el-İdrîsî el-Hasenî (Sellemehullâhü’l-Müte‘âlî)den icâzet aldım ki o mübarek zatın hattıyla olan bu icâzet metninin bir sûretini ve tercümesini ikinci bölümün başında arz ettim.


Bu fakir kardeşiniz Kâdirî evrâdı hakkında silsile sahibi diğer bazı Kâdirî meşâyihından da şifâhen icâzet almış bulunmaktayım. Bu icâzetlerim vesîlesiyle siz değerli okuyucularıma o bölümde arzedeceğim bazı şartlarla bu salevâtı okumanız için icâzet (izin) vermiş bulunmaktayım.

Etiketler: 62 - FAZÎLETLİ KIRK SALEVÂT-I ŞERÎFE, ca-62, SALEVÂT, lalegül, cübbeli, cübbeli ahmet hoca

offer-banner1.jpg